Liá-piên "Kîm" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.

Kîm he yit-chúng Fa-ho̍k ngièn-su,kí ke fa-ho̍k fù-ho he Au,kí ke ngièn-chṳ́ si-sṳ he chhit-sṳ̍p-kiú. Kîm he ku-thí Kîm-su̍k, kîm-vòng-set, nèn tí-su fú-sṳ̍t. Mò-hàm chha̍p-chṳt sṳ̀ thai-chṳ sông he ngiôn-sin ke.

Kîm,  79Au
ngoi-kôn
kim-sio̍k-khoán n̂g-sek
Kî-pún sin-sit
Miàng, fù-ho Kîm, Au
ngoi-hìn kim-sio̍k-khoán n̂g-sek
Kîm chhai chû-khì-péu ke vi-chi
Khiâng (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Hoi (hî-yù hi-thí)
Lithium (kán-kîm-su̍k)
Beryllium (kán-thú kîm-su̍k)
Phìn (lui-kîm-su̍k)
Than (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Tham (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Yông (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Fuk (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Nái (hî-yù hi-thí)
Na̍p (kán-kîm-su̍k)
Magnesium (kán-thú kîm-su̍k)
Lî (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Si̍t (lui-kîm-su̍k)
Lìn (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Liù-vòng (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Liu̍k (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Argon (hî-yù hi-thí)
Kap (kán-kîm-su̍k)
Koi (kán-thú kîm-su̍k)
Scandium (ko-thu kîm-su̍k)
Titanium (ko-thu kîm-su̍k)
Vanadium (ko-thu kîm-su̍k)
Chromium (ko-thu kîm-su̍k)
Manganese (ko-thu kîm-su̍k)
Thiet (ko-thu kîm-su̍k)
Cobalt (ko-thu kîm-su̍k)
Nickel (ko-thu kîm-su̍k)
Thùng (ko-thu kîm-su̍k)
Â-yèn (ko-thu kîm-su̍k)
Gallium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Germanium (lui-kîm-su̍k)
Phî (lui-kîm-su̍k)
Selenium (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Chhiu (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Krypton (hî-yù hi-thí)
Rubidium (kán-kîm-su̍k)
Strontium (kán-thú kîm-su̍k)
Yttrium (ko-thu kîm-su̍k)
Zirconium (ko-thu kîm-su̍k)
Niobium (ko-thu kîm-su̍k)
Molybdenum (ko-thu kîm-su̍k)
Technetium (ko-thu kîm-su̍k)
Ruthenium (ko-thu kîm-su̍k)
Rhodium (ko-thu kîm-su̍k)
Palladium (ko-thu kîm-su̍k)
Ngiùn (ko-thu kîm-su̍k)
Cadmium (ko-thu kîm-su̍k)
Indium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Siak (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Antimony (lui-kîm-su̍k)
Tellurium (lui-kîm-su̍k)
Tién (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Xenon (hî-yù hi-thí)
Caesium (kán-kîm-su̍k)
Barium (kán-thú kîm-su̍k)
Lanthanum (lanthanum-hi)
Cerium (lanthanum-hi)
Praseodymium (lanthanum-hi)
Neodymium (lanthanum-hi)
Promethium (lanthanum-hi)
Samarium (lanthanum-hi)
Europium (lanthanum-hi)
Gadolinium (lanthanum-hi)
Terbium (lanthanum-hi)
Dysprosium (lanthanum-hi)
Holmium (lanthanum-hi)
Erbium (lanthanum-hi)
Thulium (lanthanum-hi)
Ytterbium (lanthanum-hi)
Lutetium (lanthanum-hi)
Hafnium (ko-thu kîm-su̍k)
Tantalum (ko-thu kîm-su̍k)
Tungsten (ko-thu kîm-su̍k)
Rhenium (ko-thu kîm-su̍k)
Osmium (ko-thu kîm-su̍k)
Iridium (ko-thu kîm-su̍k)
Pha̍k-kîm (ko-thu kîm-su̍k)
Kîm (ko-thu kîm-su̍k)
Súi-ngiùn (ko-thu kîm-su̍k)
Thallium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Yèn (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Bismuth (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Polonium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Astatine (lui-kîm-su̍k)
Radon (hî-yù hi-thí)
Francium (kán-kîm-su̍k)
Radium (kán-thú kîm-su̍k)
Actinium (actinium-hi)
Thorium (actinium-hi)
Protactinium (actinium-hi)
Uranium (actinium-hi)
Neptunium (actinium-hi)
Plutonium (actinium-hi)
Americium (actinium-hi)
Curium (actinium-hi)
Berkelium (actinium-hi)
Californium (actinium-hi)
Einsteinium (actinium-hi)
Fermium (actinium-hi)
Mendelevium (actinium-hi)
Nobelium (actinium-hi)
Lawrencium (actinium-hi)
Rutherfordium (ko-thu kîm-su̍k)
Dubnium (ko-thu kîm-su̍k)
Seaborgium (ko-thu kîm-su̍k)
Bohrium (ko-thu kîm-su̍k)
Hassium (ko-thu kîm-su̍k)
Meitnerium (unknown chemical properties)
Darmstadtium (unknown chemical properties)
Roentgenium (unknown chemical properties)
Copernicium (ko-thu kîm-su̍k)
Nihonium (unknown chemical properties)
Flerovium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Moscovium (unknown chemical properties)
Livermorium (unknown chemical properties)
Tennessine (unknown chemical properties)
Oganesson (unknown chemical properties)
Ag

Au

Rg
Pha̍k-kîmKîmSúi-ngiùn
ngièn-chṳ́ sì-sú 79
ngièn-chṳ́-liòng (±) 196.966569(5)[1]
ngièn-su lui-phe̍t   ko-thu kîm-su̍k
Chhu̍k, fûn-khî 11 chhu̍k, d-block
chû-khì period 6
thien-chṳ́ phài-lie̍t [Xe] 4f14 5d10 6s1
per shell 2, 8, 18, 32, 18, 1
vu̍t-lî sin-chṳt
Siông ku-thí
yùng-tiám 1337.33 K ​(1064.18 °C, ​1947.52 °F)
pui-tiám 3243 K ​(2970 °C, ​5378 °F)
Me̍t-thu near Sit-vûn 19.30 g·cm−3
17.31 g·cm−3
Yùng-fa-ngie̍t 12.55 kJ·mol−1
Chîn-fat-ngie̍t 342 kJ·mol−1
Ngie̍t-yùng-liong 25.418 J·mol−1·K−1
chîn-hi-ap
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
chhai T (K) 1646 1814 2021 2281 2620 3078
Ngièn-chṳ́ sin-chṳt
Yông-fa-su 5, 3, 2, 1, −1, −2, −3 ​(an amphoteric oxide)
Thien-fu-sin Pauling scale: 2.54
Thien-lì-nèn 1st: 890.1 kJ·mol−1
2nd: 1980 kJ·mol−1
Ngièn-chṳ́ pan-kang empirical: 144 pm
Khiung-ka pan-kang 136±6 pm
Van der Waals pan-kang 166 pm

Kîm he Ngìn-lui Li̍t-sṳ́ sông chui-chó mìn-tî ke kîm-su̍k chṳ̂-yit, chó chhai kú Âi-khi̍p tén song-kú sṳ́-ki, chhiu-hó yîn-vi chṳt-thi kha-ngiôn, yùng-yi fûn-kot、yùng-yi tú-chhùn tén-tén thi̍t-tiám yì-yèn pûn-ngìn-lui kóng-fat chok-vì fo-pi sṳ́-yung, he chhòi-fu lâu khièn-li̍t ke siong-chṳ̂n. Kîm-ngit Kîm yìn-yèn yû pó-chhùn ka-chhṳ̍t ke kûng-yung.

  1. "Standard Atomic Weights 2013". Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights.