Chhiu (溴), fe̍t-chá ham-cho chhu-su (臭素), he yit-chúng fa-ho̍k ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Br, ngièn-chṳ́ su-muk he 35.

Chhiu,  35Br
ngoi-kôn
gas/liquid: red-brown
solid: metallic luster
Kî-pún sin-sit
Miàng, fù-ho Chhiu, Br
Yîn-ngî bromine
ngoi-hìn gas/liquid: red-brown
solid: metallic luster
Chhiu chhai chû-khì-péu ke vi-chi
Khiâng (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Hoi (hî-yù hi-thí)
Lithium (kán-kîm-su̍k)
Beryllium (kán-thú kîm-su̍k)
Phìn (lui-kîm-su̍k)
Than (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Tham (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Yông (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Fuk (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Nái (hî-yù hi-thí)
Na̍p (kán-kîm-su̍k)
Magnesium (kán-thú kîm-su̍k)
Lî (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Si̍t (lui-kîm-su̍k)
Lìn (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Liù-vòng (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Liu̍k (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Argon (hî-yù hi-thí)
Kap (kán-kîm-su̍k)
Koi (kán-thú kîm-su̍k)
Scandium (ko-thu kîm-su̍k)
Titanium (ko-thu kîm-su̍k)
Vanadium (ko-thu kîm-su̍k)
Chromium (ko-thu kîm-su̍k)
Manganese (ko-thu kîm-su̍k)
Thiet (ko-thu kîm-su̍k)
Cobalt (ko-thu kîm-su̍k)
Nickel (ko-thu kîm-su̍k)
Thùng (ko-thu kîm-su̍k)
Â-yèn (ko-thu kîm-su̍k)
Gallium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Germanium (lui-kîm-su̍k)
Phî (lui-kîm-su̍k)
Selenium (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Chhiu (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Krypton (hî-yù hi-thí)
Rubidium (kán-kîm-su̍k)
Strontium (kán-thú kîm-su̍k)
Yttrium (ko-thu kîm-su̍k)
Zirconium (ko-thu kîm-su̍k)
Niobium (ko-thu kîm-su̍k)
Molybdenum (ko-thu kîm-su̍k)
Technetium (ko-thu kîm-su̍k)
Ruthenium (ko-thu kîm-su̍k)
Rhodium (ko-thu kîm-su̍k)
Palladium (ko-thu kîm-su̍k)
Ngiùn (ko-thu kîm-su̍k)
Cadmium (ko-thu kîm-su̍k)
Indium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Siak (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Antimony (lui-kîm-su̍k)
Tellurium (lui-kîm-su̍k)
Tién (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Xenon (hî-yù hi-thí)
Caesium (kán-kîm-su̍k)
Barium (kán-thú kîm-su̍k)
Lanthanum (lanthanum-hi)
Cerium (lanthanum-hi)
Praseodymium (lanthanum-hi)
Neodymium (lanthanum-hi)
Promethium (lanthanum-hi)
Samarium (lanthanum-hi)
Europium (lanthanum-hi)
Gadolinium (lanthanum-hi)
Terbium (lanthanum-hi)
Dysprosium (lanthanum-hi)
Holmium (lanthanum-hi)
Erbium (lanthanum-hi)
Thulium (lanthanum-hi)
Ytterbium (lanthanum-hi)
Lutetium (lanthanum-hi)
Hafnium (ko-thu kîm-su̍k)
Tantalum (ko-thu kîm-su̍k)
Tungsten (ko-thu kîm-su̍k)
Rhenium (ko-thu kîm-su̍k)
Osmium (ko-thu kîm-su̍k)
Iridium (ko-thu kîm-su̍k)
Pha̍k-kîm (ko-thu kîm-su̍k)
Kîm (ko-thu kîm-su̍k)
Súi-ngiùn (ko-thu kîm-su̍k)
Thallium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Yèn (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Bismuth (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Polonium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Astatine (lui-kîm-su̍k)
Radon (hî-yù hi-thí)
Francium (kán-kîm-su̍k)
Radium (kán-thú kîm-su̍k)
Actinium (actinium-hi)
Thorium (actinium-hi)
Protactinium (actinium-hi)
Uranium (actinium-hi)
Neptunium (actinium-hi)
Plutonium (actinium-hi)
Americium (actinium-hi)
Curium (actinium-hi)
Berkelium (actinium-hi)
Californium (actinium-hi)
Einsteinium (actinium-hi)
Fermium (actinium-hi)
Mendelevium (actinium-hi)
Nobelium (actinium-hi)
Lawrencium (actinium-hi)
Rutherfordium (ko-thu kîm-su̍k)
Dubnium (ko-thu kîm-su̍k)
Seaborgium (ko-thu kîm-su̍k)
Bohrium (ko-thu kîm-su̍k)
Hassium (ko-thu kîm-su̍k)
Meitnerium (unknown chemical properties)
Darmstadtium (unknown chemical properties)
Roentgenium (unknown chemical properties)
Copernicium (ko-thu kîm-su̍k)
Nihonium (unknown chemical properties)
Flerovium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Moscovium (unknown chemical properties)
Livermorium (unknown chemical properties)
Tennessine (unknown chemical properties)
Oganesson (unknown chemical properties)
Cl

Br

 I 
seleniumChhiukrypton
ngièn-chṳ́ sì-sú 35
ngièn-chṳ́-liòng 79.904[1] (79.901–79.907)[2]
ngièn-su lui-phe̍t   sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k
Chhu̍k, fûn-khî 17 chhu̍k, p-block
chû-khì period 4
thien-chṳ́ phài-lie̍t [Ar] 3d10 4s2 4p5
per shell 2, 8, 18, 7
vu̍t-lî sin-chṳt
Siông yi̍t-thí
yùng-tiám 265.8 K ​(−7.2 °C, ​19 °F)
pui-tiám 332.0 K ​(58.8 °C, ​137.8 °F)
Me̍t-thu near Sit-vûn Br2, liquid: 3.1028 g·cm−3
Sâm-siong-tiám 265.90 K, ​5.8 kPa[3]
lìm-kie-tiám 588 K, 10.34 MPa[3]
Yùng-fa-ngie̍t (Br2) 10.571 kJ·mol−1
Chîn-fat-ngie̍t (Br2) 29.96 kJ·mol−1
Ngie̍t-yùng-liong (Br2) 75.69 J·mol−1·K−1
chîn-hi-ap
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
chhai T (K) 185 201 220 244 276 332
Ngièn-chṳ́ sin-chṳt
Yông-fa-su 7, 5, 4, 3, 1, −1 ​(a strongly acidic oxide)
Thien-fu-sin Pauling scale: 2.96
Thien-lì-nèn 1st: 1139.9 kJ·mol−1
2nd: 2103 kJ·mol−1
3rd: 3470 kJ·mol−1
Ngièn-chṳ́ pan-kang empirical: 120 pm
Khiung-ka pan-kang 120±3 pm
Van der Waals pan-kang 185 pm
Miscellanea
Chîn-thí keu-chhoorthorhombic
Orthorhombic crystal structure for Chhiu
Sâng-suk 206 m·s−1 (at 20 °C)
Ngie̍t-chhòn-thô-li̍t 0.122 W·m−1·K−1
Thien-chú-li̍t 7.8×1010 Ω·m (at 20 °C)
Chhṳ̀-sin diamagnetic[4]
CAS Registry Number 7726-95-6
Le̍k-sú
Hoat-kiàn kap siōng chá ê tông-ūi-sò͘ Antoine Jérôme Balard and Leopold Gmelin (1825)
Chui vún-thin ke thùng-vi-su
Chú vùn-chông: Chhiu ke thùng-vi-su
iso NA half-life DM DE (MeV) DP
79Br 50.69% 79Br is stable with 44 neutrons
81Br 49.31% 81Br is stable with 46 neutrons

Chhâm-kháu chṳ̂-liau

phiên-siá