Beryllium (Hon-ngî: ) he yit-chúng fa-ho̍k ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Be, ngièn-chṳ́ su-muk he 4, chhai ngièn-su chû-khì-péu lî-tú phài thi 4 vi.

Beryllium,  4Be
ngoi-kôn
white-gray metallic
Kî-pún sin-sit
Miàng, fù-ho Beryllium, Be
ngoi-hìn white-gray metallic
Beryllium chhai chû-khì-péu ke vi-chi
Khiâng (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Hoi (hî-yù hi-thí)
Lithium (kán-kîm-su̍k)
Beryllium (kán-thú kîm-su̍k)
Phìn (lui-kîm-su̍k)
Than (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Tham (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Yông (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Fuk (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Nái (hî-yù hi-thí)
Na̍p (kán-kîm-su̍k)
Magnesium (kán-thú kîm-su̍k)
Lî (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Si̍t (lui-kîm-su̍k)
Lìn (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Liù-vòng (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Liu̍k (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Argon (hî-yù hi-thí)
Kap (kán-kîm-su̍k)
Koi (kán-thú kîm-su̍k)
Scandium (ko-thu kîm-su̍k)
Titanium (ko-thu kîm-su̍k)
Vanadium (ko-thu kîm-su̍k)
Chromium (ko-thu kîm-su̍k)
Manganese (ko-thu kîm-su̍k)
Thiet (ko-thu kîm-su̍k)
Cobalt (ko-thu kîm-su̍k)
Nickel (ko-thu kîm-su̍k)
Thùng (ko-thu kîm-su̍k)
Â-yèn (ko-thu kîm-su̍k)
Gallium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Germanium (lui-kîm-su̍k)
Phî (lui-kîm-su̍k)
Selenium (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Chhiu (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Krypton (hî-yù hi-thí)
Rubidium (kán-kîm-su̍k)
Strontium (kán-thú kîm-su̍k)
Yttrium (ko-thu kîm-su̍k)
Zirconium (ko-thu kîm-su̍k)
Niobium (ko-thu kîm-su̍k)
Molybdenum (ko-thu kîm-su̍k)
Technetium (ko-thu kîm-su̍k)
Ruthenium (ko-thu kîm-su̍k)
Rhodium (ko-thu kîm-su̍k)
Palladium (ko-thu kîm-su̍k)
Ngiùn (ko-thu kîm-su̍k)
Cadmium (ko-thu kîm-su̍k)
Indium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Siak (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Antimony (lui-kîm-su̍k)
Tellurium (lui-kîm-su̍k)
Tién (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Xenon (hî-yù hi-thí)
Caesium (kán-kîm-su̍k)
Barium (kán-thú kîm-su̍k)
Lanthanum (lanthanum-hi)
Cerium (lanthanum-hi)
Praseodymium (lanthanum-hi)
Neodymium (lanthanum-hi)
Promethium (lanthanum-hi)
Samarium (lanthanum-hi)
Europium (lanthanum-hi)
Gadolinium (lanthanum-hi)
Terbium (lanthanum-hi)
Dysprosium (lanthanum-hi)
Holmium (lanthanum-hi)
Erbium (lanthanum-hi)
Thulium (lanthanum-hi)
Ytterbium (lanthanum-hi)
Lutetium (lanthanum-hi)
Hafnium (ko-thu kîm-su̍k)
Tantalum (ko-thu kîm-su̍k)
Tungsten (ko-thu kîm-su̍k)
Rhenium (ko-thu kîm-su̍k)
Osmium (ko-thu kîm-su̍k)
Iridium (ko-thu kîm-su̍k)
Pha̍k-kîm (ko-thu kîm-su̍k)
Kîm (ko-thu kîm-su̍k)
Súi-ngiùn (ko-thu kîm-su̍k)
Thallium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Yèn (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Bismuth (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Polonium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Astatine (lui-kîm-su̍k)
Radon (hî-yù hi-thí)
Francium (kán-kîm-su̍k)
Radium (kán-thú kîm-su̍k)
Actinium (actinium-hi)
Thorium (actinium-hi)
Protactinium (actinium-hi)
Uranium (actinium-hi)
Neptunium (actinium-hi)
Plutonium (actinium-hi)
Americium (actinium-hi)
Curium (actinium-hi)
Berkelium (actinium-hi)
Californium (actinium-hi)
Einsteinium (actinium-hi)
Fermium (actinium-hi)
Mendelevium (actinium-hi)
Nobelium (actinium-hi)
Lawrencium (actinium-hi)
Rutherfordium (ko-thu kîm-su̍k)
Dubnium (ko-thu kîm-su̍k)
Seaborgium (ko-thu kîm-su̍k)
Bohrium (ko-thu kîm-su̍k)
Hassium (ko-thu kîm-su̍k)
Meitnerium (unknown chemical properties)
Darmstadtium (unknown chemical properties)
Roentgenium (unknown chemical properties)
Copernicium (ko-thu kîm-su̍k)
Nihonium (unknown chemical properties)
Flerovium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Moscovium (unknown chemical properties)
Livermorium (unknown chemical properties)
Tennessine (unknown chemical properties)
Oganesson (unknown chemical properties)


Be

Mg
LithiumBerylliumPhìn
ngièn-chṳ́ sì-sú 4
ngièn-chṳ́-liòng (±) 9.0121831(5)[1]
ngièn-su lui-phe̍t   kán-thú kîm-su̍k
Chhu̍k, fûn-khî 2 chhu̍k, s-block
chû-khì period 2
thien-chṳ́ phài-lie̍t [He] 2s2
per shell 2, 2
vu̍t-lî sin-chṳt
Siông ku-thí
yùng-tiám 1560 K ​(1287 °C, ​2349 °F)
pui-tiám 2742 K ​(2469 °C, ​4476 °F)
Me̍t-thu near Sit-vûn 1.85 g·cm−3
1.690 g·cm−3
lìm-kie-tiám 5205 K,  MPa (extrapolated)
Yùng-fa-ngie̍t 12.2 kJ·mol−1
Chîn-fat-ngie̍t 292 kJ·mol−1
Ngie̍t-yùng-liong 16.443 J·mol−1·K−1
chîn-hi-ap
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
chhai T (K) 1462 1608 1791 2023 2327 2742
Ngièn-chṳ́ sin-chṳt
Yông-fa-su +2, +1[2] ​(an amphoteric oxide)
Thien-fu-sin Pauling scale: 1.57
Thien-lì-nèn 1st: 899.5 kJ·mol−1
2nd: 1757.1 kJ·mol−1
3rd: 14,848.7 kJ·mol−1
(more)
Ngièn-chṳ́ pan-kang empirical: 112 pm
Khiung-ka pan-kang 96±3 pm
Van der Waals pan-kang 153 pm
Miscellanea
Chîn-thí keu-chhohexagonal close-packed (hcp)
Hexagonal close packed crystal structure for Beryllium
Sâng-suk thin rod 12,890 m·s−1 (at r.t.)[3]
Ngie̍t-phàng-chong 11.3 µm·m−1·K−1 (at 25 °C)
Ngie̍t-chhòn-thô-li̍t 200 W·m−1·K−1
Thien-chú-li̍t 36 nΩ·m (at 20 °C)
Chhṳ̀-sin diamagnetic
Young's modulus 287 GPa
Shear modulus 132 GPa
Bulk modulus 130 GPa
Poisson ratio 0.032
Mohs hardness 5.5
Vickers hardness 1670 MPa
Brinell hardness 590–1320 MPa
CAS Registry Number 7440-41-7
Le̍k-sú
Fat-hien Louis Nicolas Vauquelin (1797)
First isolation Friedrich Wöhler & Antoine Bussy (1828)
Chui vún-thin ke thùng-vi-su
Chú vùn-chông: Beryllium ke thùng-vi-su
iso NA half-life DM DE (MeV) DP
7Be trace 53.12 d ε 0.862 7Li
γ 0.477
9Be 100% 9Be is stable with 5 neutrons
10Be trace 1.36×106 y β 0.556 10B

Chhâm-kháu chṳ̂-liau

phiên-siá