Tham (淡, 氮), fe̍t-chá ham-cho chit-su (窒素), he yit-chúng fa-ho̍k ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì N, ngièn-tsṳ́ su-muk he 7, tshai ngièn-su chû-khì péu chûng thi-tshit vi.

Tham,  7N
ngoi-kôn
bû-sek khì-thé, e̍k-thé he̍k-chiá kò͘-thé

E̍k-thài chit-sò͘

Chit-sò͘ ê kng-phó͘-sòaⁿ (spectral lines)
Kî-pún sin-sit
Miàng, fù-ho Tham, N
ngoi-hìn bû-sek khì-thé, e̍k-thé he̍k-chiá kò͘-thé
Tham chhai chû-khì-péu ke vi-chi
Khiâng (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Hoi (hî-yù hi-thí)
Lithium (kán-kîm-su̍k)
Beryllium (kán-thú kîm-su̍k)
Phìn (lui-kîm-su̍k)
Than (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Tham (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Yông (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Fuk (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Nái (hî-yù hi-thí)
Na̍p (kán-kîm-su̍k)
Magnesium (kán-thú kîm-su̍k)
Lî (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Si̍t (lui-kîm-su̍k)
Lìn (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Liù-vòng (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Liu̍k (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Argon (hî-yù hi-thí)
Kap (kán-kîm-su̍k)
Koi (kán-thú kîm-su̍k)
Scandium (ko-thu kîm-su̍k)
Titanium (ko-thu kîm-su̍k)
Vanadium (ko-thu kîm-su̍k)
Chromium (ko-thu kîm-su̍k)
Manganese (ko-thu kîm-su̍k)
Thiet (ko-thu kîm-su̍k)
Cobalt (ko-thu kîm-su̍k)
Nickel (ko-thu kîm-su̍k)
Thùng (ko-thu kîm-su̍k)
Â-yèn (ko-thu kîm-su̍k)
Gallium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Germanium (lui-kîm-su̍k)
Phî (lui-kîm-su̍k)
Selenium (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Chhiu (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Krypton (hî-yù hi-thí)
Rubidium (kán-kîm-su̍k)
Strontium (kán-thú kîm-su̍k)
Yttrium (ko-thu kîm-su̍k)
Zirconium (ko-thu kîm-su̍k)
Niobium (ko-thu kîm-su̍k)
Molybdenum (ko-thu kîm-su̍k)
Technetium (ko-thu kîm-su̍k)
Ruthenium (ko-thu kîm-su̍k)
Rhodium (ko-thu kîm-su̍k)
Palladium (ko-thu kîm-su̍k)
Ngiùn (ko-thu kîm-su̍k)
Cadmium (ko-thu kîm-su̍k)
Indium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Siak (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Antimony (lui-kîm-su̍k)
Tellurium (lui-kîm-su̍k)
Tién (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Xenon (hî-yù hi-thí)
Caesium (kán-kîm-su̍k)
Barium (kán-thú kîm-su̍k)
Lanthanum (lanthanum-hi)
Cerium (lanthanum-hi)
Praseodymium (lanthanum-hi)
Neodymium (lanthanum-hi)
Promethium (lanthanum-hi)
Samarium (lanthanum-hi)
Europium (lanthanum-hi)
Gadolinium (lanthanum-hi)
Terbium (lanthanum-hi)
Dysprosium (lanthanum-hi)
Holmium (lanthanum-hi)
Erbium (lanthanum-hi)
Thulium (lanthanum-hi)
Ytterbium (lanthanum-hi)
Lutetium (lanthanum-hi)
Hafnium (ko-thu kîm-su̍k)
Tantalum (ko-thu kîm-su̍k)
Tungsten (ko-thu kîm-su̍k)
Rhenium (ko-thu kîm-su̍k)
Osmium (ko-thu kîm-su̍k)
Iridium (ko-thu kîm-su̍k)
Pha̍k-kîm (ko-thu kîm-su̍k)
Kîm (ko-thu kîm-su̍k)
Súi-ngiùn (ko-thu kîm-su̍k)
Thallium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Yèn (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Bismuth (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Polonium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Astatine (lui-kîm-su̍k)
Radon (hî-yù hi-thí)
Francium (kán-kîm-su̍k)
Radium (kán-thú kîm-su̍k)
Actinium (actinium-hi)
Thorium (actinium-hi)
Protactinium (actinium-hi)
Uranium (actinium-hi)
Neptunium (actinium-hi)
Plutonium (actinium-hi)
Americium (actinium-hi)
Curium (actinium-hi)
Berkelium (actinium-hi)
Californium (actinium-hi)
Einsteinium (actinium-hi)
Fermium (actinium-hi)
Mendelevium (actinium-hi)
Nobelium (actinium-hi)
Lawrencium (actinium-hi)
Rutherfordium (ko-thu kîm-su̍k)
Dubnium (ko-thu kîm-su̍k)
Seaborgium (ko-thu kîm-su̍k)
Bohrium (ko-thu kîm-su̍k)
Hassium (ko-thu kîm-su̍k)
Meitnerium (unknown chemical properties)
Darmstadtium (unknown chemical properties)
Roentgenium (unknown chemical properties)
Copernicium (ko-thu kîm-su̍k)
Nihonium (unknown chemical properties)
Flerovium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Moscovium (unknown chemical properties)
Livermorium (unknown chemical properties)
Tennessine (unknown chemical properties)
Oganesson (unknown chemical properties)


N

P
ThanThamYông
ngièn-chṳ́ sì-sú 7
ngièn-chṳ́-liòng 14.007[1] (14.00643–14.00728)[2]
ngièn-su lui-phe̍t   sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k
Chhu̍k, fûn-khî 15 chhu̍k, p-block
chû-khì period 2
thien-chṳ́ phài-lie̍t [He] 2s2 2p3
per shell 2, 5
vu̍t-lî sin-chṳt
Siông hi-thí
yùng-tiám 63.15 K ​(−210.00 °C, ​−346.00 °F)
pui-tiám 77.355 K ​(−195.795 °C, ​−320.431 °F)
me̍t-thu at stp (0 °C and 101.325 kPa) 1.251 g·L−1
0.808 g·cm−3
Sâm-siong-tiám 63.151 K, ​12.52 kPa
lìm-kie-tiám 126.192 K, 3.3958 MPa
Yùng-fa-ngie̍t (N2) 0.72 kJ·mol−1
Chîn-fat-ngie̍t (N2) 5.56 kJ·mol−1
Ngie̍t-yùng-liong (N2) 29.124 J·mol−1·K−1
chîn-hi-ap
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
chhai T (K) 37 41 46 53 62 77
Ngièn-chṳ́ sin-chṳt
Yông-fa-su 5, 4, 3, 2, 1, −1, −2, −3 ​(a strongly acidic oxide)
Thien-fu-sin Pauling scale: 3.04
Thien-lì-nèn 1st: 1402.3 kJ·mol−1
2nd: 2856 kJ·mol−1
3rd: 4578.1 kJ·mol−1
(more)
Khiung-ka pan-kang 71±1 pm
Van der Waals pan-kang 155 pm
Miscellanea
Chîn-thí keu-chhohexagonal
Hexagonal crystal structure for Tham
Sâng-suk 353 m·s−1 (gas, at 27 °C)
Ngie̍t-chhòn-thô-li̍t 25.83×10−3 W·m−1·K−1
Chhṳ̀-sin diamagnetic
CAS Registry Number 7727-37-9
Le̍k-sú
Fat-hien Daniel Rutherford (1772)
Named by Jean-Antoine Chaptal (1790)
Chui vún-thin ke thùng-vi-su
Chú vùn-chông: Tham ke thùng-vi-su
iso NA half-life DM DE (MeV) DP
13N syn 9.965 min ε 2.220 13C
14N 99.634% 14N is stable with 7 neutrons
15N 0.366% 15N is stable with 8 neutrons

Chhâm-kháu chṳ̂-liau phiên-siá