Lith­ium (Hon-ngî: ), he yit-chúng fa-ho̍k ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Li, ngièn-chṳ́ su-muk he 3, chhai ngièn-su chû-khì-péu lî-tú phài thi 3 vi.

Lithium,  3Li
ngoi-kôn
silvery-white

Lithium floating in oil

Spectral lines of lithium
Kî-pún sin-sit
Miàng, fù-ho lithium, Li
ngoi-hìn silvery-white
Lithium chhai chû-khì-péu ke vi-chi
Khiâng (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Hoi (hî-yù hi-thí)
Lithium (kán-kîm-su̍k)
Beryllium (kán-thú kîm-su̍k)
Phìn (lui-kîm-su̍k)
Than (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Tham (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Yông (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Fuk (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Nái (hî-yù hi-thí)
Na̍p (kán-kîm-su̍k)
Magnesium (kán-thú kîm-su̍k)
Lî (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Si̍t (lui-kîm-su̍k)
Lìn (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Liù-vòng (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Liu̍k (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Argon (hî-yù hi-thí)
Kap (kán-kîm-su̍k)
Koi (kán-thú kîm-su̍k)
Scandium (ko-thu kîm-su̍k)
Titanium (ko-thu kîm-su̍k)
Vanadium (ko-thu kîm-su̍k)
Chromium (ko-thu kîm-su̍k)
Manganese (ko-thu kîm-su̍k)
Thiet (ko-thu kîm-su̍k)
Cobalt (ko-thu kîm-su̍k)
Nickel (ko-thu kîm-su̍k)
Thùng (ko-thu kîm-su̍k)
Â-yèn (ko-thu kîm-su̍k)
Gallium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Germanium (lui-kîm-su̍k)
Phî (lui-kîm-su̍k)
Selenium (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Chhiu (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Krypton (hî-yù hi-thí)
Rubidium (kán-kîm-su̍k)
Strontium (kán-thú kîm-su̍k)
Yttrium (ko-thu kîm-su̍k)
Zirconium (ko-thu kîm-su̍k)
Niobium (ko-thu kîm-su̍k)
Molybdenum (ko-thu kîm-su̍k)
Technetium (ko-thu kîm-su̍k)
Ruthenium (ko-thu kîm-su̍k)
Rhodium (ko-thu kîm-su̍k)
Palladium (ko-thu kîm-su̍k)
Ngiùn (ko-thu kîm-su̍k)
Cadmium (ko-thu kîm-su̍k)
Indium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Siak (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Antimony (lui-kîm-su̍k)
Tellurium (lui-kîm-su̍k)
Tién (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Xenon (hî-yù hi-thí)
Caesium (kán-kîm-su̍k)
Barium (kán-thú kîm-su̍k)
Lanthanum (lanthanum-hi)
Cerium (lanthanum-hi)
Praseodymium (lanthanum-hi)
Neodymium (lanthanum-hi)
Promethium (lanthanum-hi)
Samarium (lanthanum-hi)
Europium (lanthanum-hi)
Gadolinium (lanthanum-hi)
Terbium (lanthanum-hi)
Dysprosium (lanthanum-hi)
Holmium (lanthanum-hi)
Erbium (lanthanum-hi)
Thulium (lanthanum-hi)
Ytterbium (lanthanum-hi)
Lutetium (lanthanum-hi)
Hafnium (ko-thu kîm-su̍k)
Tantalum (ko-thu kîm-su̍k)
Tungsten (ko-thu kîm-su̍k)
Rhenium (ko-thu kîm-su̍k)
Osmium (ko-thu kîm-su̍k)
Iridium (ko-thu kîm-su̍k)
Pha̍k-kîm (ko-thu kîm-su̍k)
Kîm (ko-thu kîm-su̍k)
Súi-ngiùn (ko-thu kîm-su̍k)
Thallium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Yèn (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Bismuth (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Polonium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Astatine (lui-kîm-su̍k)
Radon (hî-yù hi-thí)
Francium (kán-kîm-su̍k)
Radium (kán-thú kîm-su̍k)
Actinium (actinium-hi)
Thorium (actinium-hi)
Protactinium (actinium-hi)
Uranium (actinium-hi)
Neptunium (actinium-hi)
Plutonium (actinium-hi)
Americium (actinium-hi)
Curium (actinium-hi)
Berkelium (actinium-hi)
Californium (actinium-hi)
Einsteinium (actinium-hi)
Fermium (actinium-hi)
Mendelevium (actinium-hi)
Nobelium (actinium-hi)
Lawrencium (actinium-hi)
Rutherfordium (ko-thu kîm-su̍k)
Dubnium (ko-thu kîm-su̍k)
Seaborgium (ko-thu kîm-su̍k)
Bohrium (ko-thu kîm-su̍k)
Hassium (ko-thu kîm-su̍k)
Meitnerium (unknown chemical properties)
Darmstadtium (unknown chemical properties)
Roentgenium (unknown chemical properties)
Copernicium (ko-thu kîm-su̍k)
Nihonium (unknown chemical properties)
Flerovium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Moscovium (unknown chemical properties)
Livermorium (unknown chemical properties)
Tennessine (unknown chemical properties)
Oganesson (unknown chemical properties)
H

Li

Na
heliumlithiumberyllium
ngièn-chṳ́ sì-sú 3
ngièn-chṳ́-liòng 6.94[1] (6.938–6.997)[2]
ngièn-su lui-phe̍t   kán-kîm-su̍k
Chhu̍k, fûn-khî 1 chhu̍k, s-block
chû-khì period 2
thien-chṳ́ phài-lie̍t [He] 2s1
per shell 2, 1
vu̍t-lî sin-chṳt
Siông ku-thí
yùng-tiám 453.65 K ​(180.50 °C, ​356.90 °F)
pui-tiám 1603 K ​(1330 °C, ​2426 °F)
Me̍t-thu near Sit-vûn 0.534 g·cm−3
0.512 g·cm−3
lìm-kie-tiám 3220 K, 67 MPa (extrapolated)
Yùng-fa-ngie̍t 3.00 kJ·mol−1
Chîn-fat-ngie̍t 136 kJ·mol−1
Ngie̍t-yùng-liong 24.860 J·mol−1·K−1
chîn-hi-ap
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
chhai T (K) 797 885 995 1144 1337 1610
Ngièn-chṳ́ sin-chṳt
Yông-fa-su +1 ​(a strongly basic oxide)
Thien-fu-sin Pauling scale: 0.98
Thien-lì-nèn 1st: 520.2 kJ·mol−1
2nd: 7298.1 kJ·mol−1
3rd: 11815.0 kJ·mol−1
Ngièn-chṳ́ pan-kang empirical: 152 pm
Khiung-ka pan-kang 128±7 pm
Van der Waals pan-kang 182 pm
Miscellanea
Chîn-thí keu-chhobody-centered cubic (bcc)
Body-centered cubic crystal structure for lithium
Sâng-suk thin rod 6000 m·s−1 (at 20 °C)
Ngie̍t-phàng-chong 46 µm·m−1·K−1 (at 25 °C)
Ngie̍t-chhòn-thô-li̍t 84.8 W·m−1·K−1
Thien-chú-li̍t 92.8 nΩ·m (at 20 °C)
Chhṳ̀-sin paramagnetic
Young's modulus 4.9 GPa
Shear modulus 4.2 GPa
Bulk modulus 11 GPa
Mohs hardness 0.6
Brinell hardness 5 MPa
CAS Registry Number 7439-93-2
Le̍k-sú
Fat-hien Johan August Arfwedson (1817)
First isolation William Thomas Brande (1821)
Chui vún-thin ke thùng-vi-su
Chú vùn-chông: lithium ke thùng-vi-su
iso NA half-life DM DE (MeV) DP
6Li 7.5% 6Li is stable with 3 neutrons
7Li 92.5% 7Li is stable with 4 neutrons
6Li content may be as low as 3.75% in
natural samples. 7Li would therefore
have a content of up to 96.25%.
Lithium

Chhâm-kháu chṳ̂-liau phiên-siá