Erbium (Hon-ngî: ěr) he yit-chúng fa-ho̍k ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Er, ngièn-chṳ́ su-muk he 68.

Erbium,  68Er
ngoi-kôn
silvery white
Kî-pún sin-sit
Miàng, fù-ho Erbium, Er
ngoi-hìn silvery white
Erbium chhai chû-khì-péu ke vi-chi
Khiâng (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Hoi (hî-yù hi-thí)
Lithium (kán-kîm-su̍k)
Beryllium (kán-thú kîm-su̍k)
Phìn (lui-kîm-su̍k)
Than (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Tham (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Yông (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Fuk (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Nái (hî-yù hi-thí)
Na̍p (kán-kîm-su̍k)
Magnesium (kán-thú kîm-su̍k)
Lî (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Si̍t (lui-kîm-su̍k)
Lìn (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Liù-vòng (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Liu̍k (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Argon (hî-yù hi-thí)
Kap (kán-kîm-su̍k)
Koi (kán-thú kîm-su̍k)
Scandium (ko-thu kîm-su̍k)
Titanium (ko-thu kîm-su̍k)
Vanadium (ko-thu kîm-su̍k)
Chromium (ko-thu kîm-su̍k)
Manganese (ko-thu kîm-su̍k)
Thiet (ko-thu kîm-su̍k)
Cobalt (ko-thu kîm-su̍k)
Nickel (ko-thu kîm-su̍k)
Thùng (ko-thu kîm-su̍k)
Â-yèn (ko-thu kîm-su̍k)
Gallium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Germanium (lui-kîm-su̍k)
Phî (lui-kîm-su̍k)
Selenium (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Chhiu (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Krypton (hî-yù hi-thí)
Rubidium (kán-kîm-su̍k)
Strontium (kán-thú kîm-su̍k)
Yttrium (ko-thu kîm-su̍k)
Zirconium (ko-thu kîm-su̍k)
Niobium (ko-thu kîm-su̍k)
Molybdenum (ko-thu kîm-su̍k)
Technetium (ko-thu kîm-su̍k)
Ruthenium (ko-thu kîm-su̍k)
Rhodium (ko-thu kîm-su̍k)
Palladium (ko-thu kîm-su̍k)
Ngiùn (ko-thu kîm-su̍k)
Cadmium (ko-thu kîm-su̍k)
Indium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Siak (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Antimony (lui-kîm-su̍k)
Tellurium (lui-kîm-su̍k)
Tién (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Xenon (hî-yù hi-thí)
Caesium (kán-kîm-su̍k)
Barium (kán-thú kîm-su̍k)
Lanthanum (lanthanum-hi)
Cerium (lanthanum-hi)
Praseodymium (lanthanum-hi)
Neodymium (lanthanum-hi)
Promethium (lanthanum-hi)
Samarium (lanthanum-hi)
Europium (lanthanum-hi)
Gadolinium (lanthanum-hi)
Terbium (lanthanum-hi)
Dysprosium (lanthanum-hi)
Holmium (lanthanum-hi)
Erbium (lanthanum-hi)
Thulium (lanthanum-hi)
Ytterbium (lanthanum-hi)
Lutetium (lanthanum-hi)
Hafnium (ko-thu kîm-su̍k)
Tantalum (ko-thu kîm-su̍k)
Tungsten (ko-thu kîm-su̍k)
Rhenium (ko-thu kîm-su̍k)
Osmium (ko-thu kîm-su̍k)
Iridium (ko-thu kîm-su̍k)
Pha̍k-kîm (ko-thu kîm-su̍k)
Kîm (ko-thu kîm-su̍k)
Súi-ngiùn (ko-thu kîm-su̍k)
Thallium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Yèn (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Bismuth (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Polonium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Astatine (lui-kîm-su̍k)
Radon (hî-yù hi-thí)
Francium (kán-kîm-su̍k)
Radium (kán-thú kîm-su̍k)
Actinium (actinium-hi)
Thorium (actinium-hi)
Protactinium (actinium-hi)
Uranium (actinium-hi)
Neptunium (actinium-hi)
Plutonium (actinium-hi)
Americium (actinium-hi)
Curium (actinium-hi)
Berkelium (actinium-hi)
Californium (actinium-hi)
Einsteinium (actinium-hi)
Fermium (actinium-hi)
Mendelevium (actinium-hi)
Nobelium (actinium-hi)
Lawrencium (actinium-hi)
Rutherfordium (ko-thu kîm-su̍k)
Dubnium (ko-thu kîm-su̍k)
Seaborgium (ko-thu kîm-su̍k)
Bohrium (ko-thu kîm-su̍k)
Hassium (ko-thu kîm-su̍k)
Meitnerium (unknown chemical properties)
Darmstadtium (unknown chemical properties)
Roentgenium (unknown chemical properties)
Copernicium (ko-thu kîm-su̍k)
Nihonium (unknown chemical properties)
Flerovium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Moscovium (unknown chemical properties)
Livermorium (unknown chemical properties)
Tennessine (unknown chemical properties)
Oganesson (unknown chemical properties)


Er

Fm
holmiumErbiumthulium
ngièn-chṳ́ sì-sú 68
ngièn-chṳ́-liòng (±) 167.259(3)[1]
ngièn-su lui-phe̍t   lanthanum-hi
Chhu̍k, fûn-khî n/a, f-block
chû-khì period 6
thien-chṳ́ phài-lie̍t [Xe] 4f12 6s2
per shell 2, 8, 18, 30, 8, 2
vu̍t-lî sin-chṳt
Siông ku-thí
yùng-tiám 1802 K ​(1529 °C, ​2784 °F)
pui-tiám 3141 K ​(2868 °C, ​5194 °F)
Me̍t-thu near Sit-vûn 9.066 g·cm−3
8.86 g·cm−3
Yùng-fa-ngie̍t 19.90 kJ·mol−1
Chîn-fat-ngie̍t 280 kJ·mol−1
Ngie̍t-yùng-liong 28.12 J·mol−1·K−1
chîn-hi-ap
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
chhai T (K) 1504 1663 (1885) (2163) (2552) (3132)
Ngièn-chṳ́ sin-chṳt
Yông-fa-su 3, 2, 1 ​(a basic oxide)
Thien-fu-sin Pauling scale: 1.24
Thien-lì-nèn 1st: 589.3 kJ·mol−1
2nd: 1150 kJ·mol−1
3rd: 2194 kJ·mol−1
Ngièn-chṳ́ pan-kang empirical: 176 pm
Khiung-ka pan-kang 189±6 pm
Miscellanea
Chîn-thí keu-chhohexagonal close-packed (hcp)
Hexagonal close packed crystal structure for Erbium
Sâng-suk thin rod 2830 m·s−1 (at 20 °C)
Ngie̍t-phàng-chong poly: 12.2 µm·m−1·K−1 (r.t.)
Ngie̍t-chhòn-thô-li̍t 14.5 W·m−1·K−1
Thien-chú-li̍t poly: 0.860 µΩ·m (r.t.)
Chhṳ̀-sin paramagnetic at 300 K
Young's modulus 69.9 GPa
Shear modulus 28.3 GPa
Bulk modulus 44.4 GPa
Poisson ratio 0.237
Vickers hardness 430–700 MPa
Brinell hardness 600–1070 MPa
CAS Registry Number 7440-52-0
Le̍k-sú
Hí-miàng after Ytterby (Sweden), where it was mined
Fat-hien Carl Gustaf Mosander (1842)
Chui vún-thin ke thùng-vi-su
Chú vùn-chông: Erbium ke thùng-vi-su
iso NA half-life DM DE (MeV) DP
160Er syn 28.58 h ε 0.330 160Ho
162Er 0.139% >1.4×1014 y (α) 1.6460 158Dy
(β+β+) 1.8445 162Dy
164Er 1.601% (α) 1.3041 160Dy
+β+) 0.0241 164Dy
165Er syn 10.36 h ε 0.376 165Ho
166Er 33.503% (α) 0.8309 162Dy
167Er 22.869% (α) 0.6657 163Dy
168Er 26.978% (α) 0.5527 164Dy
169Er syn 9.4 d β 0.351 169Tm
170Er 14.910% >3.2×1017 y (α) 0.0502 166Dy
(ββ) 0.6536 170Yb
171Er syn 7.516 h β 1.490 171Tm
172Er syn 49.3 h β 0.891 172Tm
Decay modes in parentheses are predicted, but have not yet been observed

Chhâm-kháu chṳ̂-liau phiên-siá