Yèn (鉛) he yit-chúng fa-ho̍k ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Pb, ngièn-chṳ́ su-muk he 82. Yèn he yit-tsúng ngiôn-ngiôn ke tshûng Kîm-su̍k, yû thu̍k-sin. Yèn he yit-tsúng yû yèn-tshûn-sin ke ngio̍k kîm-su̍k, Yèn ke pún-set he tshiâng-tshiâng pha̍k-set ke, tì khûng-hi chûng yèn ke péu-mien tsṳ̂n-khuai phî yit-tshèn am fôi-set vu̍t-tsṳt fu̍k-koi. Yèn pûn-ngìn yung-tsok kien-tsuk tshòi-liau, yung-tshai yèn-sôn thien-tshṳ̀ chûng, hon-siak tén-tén.

Yèn,  82Pb
ngoi-kôn
metallic gray
Kî-pún sin-sit
Miàng, fù-ho Yèn, Pb
Yîn-ngî lead
ngoi-hìn metallic gray
Yèn chhai chû-khì-péu ke vi-chi
Khiâng (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Hoi (hî-yù hi-thí)
Lithium (kán-kîm-su̍k)
Beryllium (kán-thú kîm-su̍k)
Phìn (lui-kîm-su̍k)
Than (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Tham (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Yông (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Fuk (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Nái (hî-yù hi-thí)
Na̍p (kán-kîm-su̍k)
Magnesium (kán-thú kîm-su̍k)
Lî (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Si̍t (lui-kîm-su̍k)
Lìn (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Liù-vòng (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Liu̍k (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Argon (hî-yù hi-thí)
Kap (kán-kîm-su̍k)
Koi (kán-thú kîm-su̍k)
Scandium (ko-thu kîm-su̍k)
Titanium (ko-thu kîm-su̍k)
Vanadium (ko-thu kîm-su̍k)
Chromium (ko-thu kîm-su̍k)
Manganese (ko-thu kîm-su̍k)
Thiet (ko-thu kîm-su̍k)
Cobalt (ko-thu kîm-su̍k)
Nickel (ko-thu kîm-su̍k)
Thùng (ko-thu kîm-su̍k)
Â-yèn (ko-thu kîm-su̍k)
Gallium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Germanium (lui-kîm-su̍k)
Phî (lui-kîm-su̍k)
Selenium (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Chhiu (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Krypton (hî-yù hi-thí)
Rubidium (kán-kîm-su̍k)
Strontium (kán-thú kîm-su̍k)
Yttrium (ko-thu kîm-su̍k)
Zirconium (ko-thu kîm-su̍k)
Niobium (ko-thu kîm-su̍k)
Molybdenum (ko-thu kîm-su̍k)
Technetium (ko-thu kîm-su̍k)
Ruthenium (ko-thu kîm-su̍k)
Rhodium (ko-thu kîm-su̍k)
Palladium (ko-thu kîm-su̍k)
Ngiùn (ko-thu kîm-su̍k)
Cadmium (ko-thu kîm-su̍k)
Indium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Siak (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Antimony (lui-kîm-su̍k)
Tellurium (lui-kîm-su̍k)
Tién (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Xenon (hî-yù hi-thí)
Caesium (kán-kîm-su̍k)
Barium (kán-thú kîm-su̍k)
Lanthanum (lanthanum-hi)
Cerium (lanthanum-hi)
Praseodymium (lanthanum-hi)
Neodymium (lanthanum-hi)
Promethium (lanthanum-hi)
Samarium (lanthanum-hi)
Europium (lanthanum-hi)
Gadolinium (lanthanum-hi)
Terbium (lanthanum-hi)
Dysprosium (lanthanum-hi)
Holmium (lanthanum-hi)
Erbium (lanthanum-hi)
Thulium (lanthanum-hi)
Ytterbium (lanthanum-hi)
Lutetium (lanthanum-hi)
Hafnium (ko-thu kîm-su̍k)
Tantalum (ko-thu kîm-su̍k)
Tungsten (ko-thu kîm-su̍k)
Rhenium (ko-thu kîm-su̍k)
Osmium (ko-thu kîm-su̍k)
Iridium (ko-thu kîm-su̍k)
Pha̍k-kîm (ko-thu kîm-su̍k)
Kîm (ko-thu kîm-su̍k)
Súi-ngiùn (ko-thu kîm-su̍k)
Thallium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Yèn (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Bismuth (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Polonium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Astatine (lui-kîm-su̍k)
Radon (hî-yù hi-thí)
Francium (kán-kîm-su̍k)
Radium (kán-thú kîm-su̍k)
Actinium (actinium-hi)
Thorium (actinium-hi)
Protactinium (actinium-hi)
Uranium (actinium-hi)
Neptunium (actinium-hi)
Plutonium (actinium-hi)
Americium (actinium-hi)
Curium (actinium-hi)
Berkelium (actinium-hi)
Californium (actinium-hi)
Einsteinium (actinium-hi)
Fermium (actinium-hi)
Mendelevium (actinium-hi)
Nobelium (actinium-hi)
Lawrencium (actinium-hi)
Rutherfordium (ko-thu kîm-su̍k)
Dubnium (ko-thu kîm-su̍k)
Seaborgium (ko-thu kîm-su̍k)
Bohrium (ko-thu kîm-su̍k)
Hassium (ko-thu kîm-su̍k)
Meitnerium (unknown chemical properties)
Darmstadtium (unknown chemical properties)
Roentgenium (unknown chemical properties)
Copernicium (ko-thu kîm-su̍k)
Nihonium (unknown chemical properties)
Flerovium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Moscovium (unknown chemical properties)
Livermorium (unknown chemical properties)
Tennessine (unknown chemical properties)
Oganesson (unknown chemical properties)
Sn

Pb

Fl
thalliumYènbismuth
ngièn-chṳ́ sì-sú 82
ngièn-chṳ́-liòng (±) 207.2(1)[1]
ngièn-su lui-phe̍t   heu-ko-thu kîm-su̍k
Chhu̍k, fûn-khî 14 chhu̍k, p-block
chû-khì period 6
thien-chṳ́ phài-lie̍t [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p2
per shell 2, 8, 18, 32, 18, 4
vu̍t-lî sin-chṳt
Siông ku-thí
yùng-tiám 600.61 K ​(327.46 °C, ​621.43 °F)
pui-tiám 2022 K ​(1749 °C, ​3180 °F)
Me̍t-thu near Sit-vûn 11.34 g·cm−3
10.66 g·cm−3
Yùng-fa-ngie̍t 4.77 kJ·mol−1
Chîn-fat-ngie̍t 179.5 kJ·mol−1
Ngie̍t-yùng-liong 26.650 J·mol−1·K−1
chîn-hi-ap
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
chhai T (K) 978 1088 1229 1412 1660 2027
Ngièn-chṳ́ sin-chṳt
Yông-fa-su 4, 3, 2, 1, −1, −2, −4 ​(an amphoteric oxide)
Thien-fu-sin Pauling scale: 1.87
Thien-lì-nèn 1st: 715.6 kJ·mol−1
2nd: 1450.5 kJ·mol−1
3rd: 3081.5 kJ·mol−1
Ngièn-chṳ́ pan-kang empirical: 175 pm
Khiung-ka pan-kang 146±5 pm
Van der Waals pan-kang 202 pm
Miscellanea
Chîn-thí keu-chhoface-centered cubic (fcc)
Face-centered cubic crystal structure for Yèn
Sâng-suk thin rod 1190 m·s−1 (at r.t.) (annealed)
Ngie̍t-phàng-chong 28.9 µm·m−1·K−1 (at 25 °C)
Ngie̍t-chhòn-thô-li̍t 35.3 W·m−1·K−1
Thien-chú-li̍t 208 nΩ·m (at 20 °C)
Chhṳ̀-sin diamagnetic
Young's modulus 16 GPa
Shear modulus 5.6 GPa
Bulk modulus 46 GPa
Poisson ratio 0.44
Mohs hardness 1.5
Brinell hardness 38–50 MPa
CAS Registry Number 7439-92-1
Le̍k-sú
Fat-hien Middle Easterns (7000 BCE)
Chui vún-thin ke thùng-vi-su
Chú vùn-chông: Yèn ke thùng-vi-su
iso NA half-life DM DE (MeV) DP
204Pb 1.4% >1.4×1017 y (α) 1.972 200Hg
205Pb syn 1.53×107 y ε 0.051 205Tl
206Pb 24.1% (α) 1.1366 202Hg
207Pb 22.1% (α) 0.3915 203Hg
208Pb 52.4% >2×1019 y (α) 0.5188 204Hg
210Pb trace 22.3 y α 3.792 206Hg
β 0.064 210Bi
Decay modes in parentheses are predicted, but have not yet been observed

Chhâm-kháu chṳ̂-liau phiên-siá