Lawrencium (Hon-ngî: láo) he yit-chúng fa-ho̍k ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Lr, ngièn-chṳ́ su-muk he 103.

Lawrencium,  103Lr
ngoi-kôn
silvery (predicted)[1]
Kî-pún sin-sit
Miàng, fù-ho Lawrencium, Lr
ngoi-hìn silvery (predicted)[1]
Lawrencium chhai chû-khì-péu ke vi-chi
Khiâng (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Hoi (hî-yù hi-thí)
Lithium (kán-kîm-su̍k)
Beryllium (kán-thú kîm-su̍k)
Phìn (lui-kîm-su̍k)
Than (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Tham (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Yông (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Fuk (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Nái (hî-yù hi-thí)
Na̍p (kán-kîm-su̍k)
Magnesium (kán-thú kîm-su̍k)
Lî (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Si̍t (lui-kîm-su̍k)
Lìn (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Liù-vòng (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Liu̍k (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Argon (hî-yù hi-thí)
Kap (kán-kîm-su̍k)
Koi (kán-thú kîm-su̍k)
Scandium (ko-thu kîm-su̍k)
Titanium (ko-thu kîm-su̍k)
Vanadium (ko-thu kîm-su̍k)
Chromium (ko-thu kîm-su̍k)
Manganese (ko-thu kîm-su̍k)
Thiet (ko-thu kîm-su̍k)
Cobalt (ko-thu kîm-su̍k)
Nickel (ko-thu kîm-su̍k)
Thùng (ko-thu kîm-su̍k)
Â-yèn (ko-thu kîm-su̍k)
Gallium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Germanium (lui-kîm-su̍k)
Phî (lui-kîm-su̍k)
Selenium (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Chhiu (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Krypton (hî-yù hi-thí)
Rubidium (kán-kîm-su̍k)
Strontium (kán-thú kîm-su̍k)
Yttrium (ko-thu kîm-su̍k)
Zirconium (ko-thu kîm-su̍k)
Niobium (ko-thu kîm-su̍k)
Molybdenum (ko-thu kîm-su̍k)
Technetium (ko-thu kîm-su̍k)
Ruthenium (ko-thu kîm-su̍k)
Rhodium (ko-thu kîm-su̍k)
Palladium (ko-thu kîm-su̍k)
Ngiùn (ko-thu kîm-su̍k)
Cadmium (ko-thu kîm-su̍k)
Indium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Siak (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Antimony (lui-kîm-su̍k)
Tellurium (lui-kîm-su̍k)
Tién (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Xenon (hî-yù hi-thí)
Caesium (kán-kîm-su̍k)
Barium (kán-thú kîm-su̍k)
Lanthanum (lanthanum-hi)
Cerium (lanthanum-hi)
Praseodymium (lanthanum-hi)
Neodymium (lanthanum-hi)
Promethium (lanthanum-hi)
Samarium (lanthanum-hi)
Europium (lanthanum-hi)
Gadolinium (lanthanum-hi)
Terbium (lanthanum-hi)
Dysprosium (lanthanum-hi)
Holmium (lanthanum-hi)
Erbium (lanthanum-hi)
Thulium (lanthanum-hi)
Ytterbium (lanthanum-hi)
Lutetium (lanthanum-hi)
Hafnium (ko-thu kîm-su̍k)
Tantalum (ko-thu kîm-su̍k)
Tungsten (ko-thu kîm-su̍k)
Rhenium (ko-thu kîm-su̍k)
Osmium (ko-thu kîm-su̍k)
Iridium (ko-thu kîm-su̍k)
Pha̍k-kîm (ko-thu kîm-su̍k)
Kîm (ko-thu kîm-su̍k)
Súi-ngiùn (ko-thu kîm-su̍k)
Thallium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Yèn (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Bismuth (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Polonium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Astatine (lui-kîm-su̍k)
Radon (hî-yù hi-thí)
Francium (kán-kîm-su̍k)
Radium (kán-thú kîm-su̍k)
Actinium (actinium-hi)
Thorium (actinium-hi)
Protactinium (actinium-hi)
Uranium (actinium-hi)
Neptunium (actinium-hi)
Plutonium (actinium-hi)
Americium (actinium-hi)
Curium (actinium-hi)
Berkelium (actinium-hi)
Californium (actinium-hi)
Einsteinium (actinium-hi)
Fermium (actinium-hi)
Mendelevium (actinium-hi)
Nobelium (actinium-hi)
Lawrencium (actinium-hi)
Rutherfordium (ko-thu kîm-su̍k)
Dubnium (ko-thu kîm-su̍k)
Seaborgium (ko-thu kîm-su̍k)
Bohrium (ko-thu kîm-su̍k)
Hassium (ko-thu kîm-su̍k)
Meitnerium (unknown chemical properties)
Darmstadtium (unknown chemical properties)
Roentgenium (unknown chemical properties)
Copernicium (ko-thu kîm-su̍k)
Nihonium (unknown chemical properties)
Flerovium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Moscovium (unknown chemical properties)
Livermorium (unknown chemical properties)
Tennessine (unknown chemical properties)
Oganesson (unknown chemical properties)
Lu

Lr

(Upp)
nobeliumLawrenciumrutherfordium
ngièn-chṳ́ sì-sú 103
ngièn-chṳ́-liòng [266]
ngièn-su lui-phe̍t   actinium-hi, sometimes considered a transition metal
Chhu̍k, fûn-khî n/a chhu̍k, d-block
chû-khì period 7
thien-chṳ́ phài-lie̍t [Rn] 5f14 7s2 7p1
per shell 2, 8, 18, 32, 32, 8, 3
vu̍t-lî sin-chṳt
Siông ku-thí (predicted)
yùng-tiám 1900 K ​(1627 °C, ​2961 °F) (predicted)
Me̍t-thu near Sit-vûn ~15.6–16.6 g·cm−3 (predicted)[2][3]
Ngièn-chṳ́ sin-chṳt
Yông-fa-su 3
Thien-lì-nèn 1st: 478.6 kJ·mol−1[4]
2nd: 1428.0 kJ·mol−1 (predicted)
3rd: 2219.1 kJ·mol−1 (predicted)
Miscellanea
Chîn-thí keu-chhohexagonal close-packed (hcp)
Hexagonal close-packed crystal structure for Lawrencium

(predicted)[5]
CAS Registry Number 22537-19-5
Le̍k-sú
Hí-miàng after Ernest Lawrence
Fat-hien Lawrence Berkeley National Laboratory and Joint Institute for Nuclear Research (1961–1971)
Chui vún-thin ke thùng-vi-su
Chú vùn-chông: Lawrencium ke thùng-vi-su
iso NA half-life DM DE (MeV) DP
266Lr syn 11 h SF
262Lr syn 3.6 h ε 262No
261Lr syn 44 min SF/ε?
260Lr syn 2.7 min α 8.04 256Md
259Lr syn 6.2 s 78% α 8.44 255Md
22% SF
256Lr syn 27 s α 8.62,8.52,8.32... 252Md
255Lr syn 21.5 s α 8.43,8.37 251Md
254Lr syn 13 s 78% α 8.46,8.41 250Md
22% ε 254No

Chhâm-kháu chṳ̂-liau phiên-siá

  1. Emsley, John (2011). Nature's Building Blocks: An A-Z Guide to the Elements (New pán.). New York, NY: Oxford University Press. p. 278–9. ISBN 978-0-19-960563-7. 
  2. Fournier, Jean-Marc (1976). "Bonding and the electronic structure of the actinide metals". Journal of Physics and Chemistry of Solids 37 (2): 235–244. doi:10.1016/0022-3697(76)90167-0. 
  3. Penneman, R. A.; Mann, J. B. (1976). "'Calculation chemistry' of the superheavy elements; comparison with elements of the 7th period". Proceedings of the Moscow Symposium on the Chemistry of Transuranium Elements: 257–263. doi:10.1016/B978-0-08-020638-7.50053-1. 
  4. http://cen.acs.org/articles/93/i15/Lawrencium-Ionization-Energy-Measured.html?cq_ck=1428631698138
  5. Östlin, A.; Vitos, L. (2011). "First-principles calculation of the structural stability of 6d transition metals". Physical Review B 84 (11). Bibcode:2011PhRvB..84k3104O. doi:10.1103/PhysRevB.84.113104.