Liá-piên "Fa-ho̍k" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"化學" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.


Fa-ho̍k he yit-mùn ngiên-kiu vu̍t-chṳt ke sin-chṳt、chû-sṳ̀n lâu pien-fa ke Khô-ho̍k. Fa-ho̍k ke chó-khì Li̍t-sṳ́ chú-yeu he lâu Kîm-su̍k ke chhái-chhí lâu chhú-lî yû-kôan. Lióng-chhiên ngièn chhièn, Ngìn-lui yí-kîn kóng-yit sṳ́-yung Kîm, Ngiùn, Thùng yî-khi̍p Thiet.

Fa-ho̍k

Chûng-koet kú-thoi ke Lien-tân-su̍t, sî-fông kú-thoi ke Lien-kîm-su̍t, chhiu-he phu-fun hàm Fa-ho̍k, pin tui khiûn-thoi fa-ho̍k ke hìn-sàng, fat-chán yû chhûng-thai ke yi-ngi.