Khûng-hi he tui thi-khiù thai-hi-chhèn lî-tú só-yû hi-thí fun-ha̍p ke thúng-chhṳ̂n. Kîm-ha thi-khiù thai-hi-chhèn lî-tú yû 78% ke tham-hi, 21% ke yông-hi, lâu 1% ke hî-yù hi-thí thùng fun-ha̍p-vu̍t. Khûng-hi chhai chhṳ-yèn chhong-thai chṳ̂ ha he mò set mò mi ke.