Yi̍t-thí he vu̍t-chṳt chhùn-chhai ke yit chúng chhong-thai, he 4 chúng kî-pún vu̍t-chṳt chhong-thai chṳ̂ yit. Yi̍t-thí ke lia̍p-chṳ́ hàn-mò ku-thin ke hìn-thí, fa̍t-thung pí ku-thí chhṳ-yù, chhai ku-thin ke vûn-thu lâu ap-li̍t tú yû ku-thin ke thí-chit.