Liá-piên "Â-chû" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"亞洲" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.
Asia satellite orthographic.jpg

Â-chû (亞洲) he chhiòn sṳ-kie chhin thai ke thai-liu̍k. Yû ngìn lâu Â-chû thùng Êu-chû ôn-tó Êu-â-chû, yîn-vi kià-têu he khiung yit thi-khoai.


Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Chú-yeu thi-lî fûn-khîPhiên-siá

Hien-chhai, Thi-lî song ke Â-chû yù yî-ha(以下) si-sṳ̍p-chhit ke koet-kâ chû-sṳ̀n, on-cheu thi-lî vi-chṳ lâu thi-hìn hí-khó(許可) fûn-chhut Sî-Â, Chûng-â, Tûng-pet-â, Tûng-nàm-â khi̍p Nàm-â ńg-ke thi-khî:

Thi-lîPhiên-siá

Liâng-thú kiu-funPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn kón-khîPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Thí-yukPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá

Kiûn-sṳPhiên-siá