Khôi-khí chú sién-tân
Àu-mûn
Àu-mûn Pan-tó ví-sên thù-phién.
Au-mùn
Au-mùn
Au-mùn
Flag of Macau.svg
Liá-piên "Au-mùn" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"澳門" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.


Au-mùn (澳門, Phù-thò-â-ngî: Macau), tshiòn-tshṳ̂n "Au-mùn Thi̍t-phe̍t Hàng-tsṳn-khî" he Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet hot-hâ ke lióng-ke Thi̍t-phe̍t Hàng-tsṳn-khî tsṳ̂-yit, khì-tsûng Au-mùn Pan-tó pet-mien lâu Chûng-koet nui-thilièn-tsiap, yì-yèn Thún-tsái lâu Lu-fàn pún-sṳ̂n he lióng-ke fûn-lì ke lì-tó, than-he heu-khì thiàm-hói kûng-tshàng-sṳ̂ vàn-tshiòn lièn-tsiap lióng-ke lì-tó tshṳ̂n-tso Lu-thún-sàng ke thi-thon. Tûng-mien lâu Hiông-kóng khî-lì sâm-sṳ̍p kûng-lî.

Muk-liu̍k

Thi-lîPhiên-siá

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Hàng-tsṳn Khî-va̍kPhiên-siá

Sa-khî Fàn-kínPhiên-siá

Kûng-khiung Sat-sṳ̂Phiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Lî-hàngPhiên-siá

Kîn-tsi Fat-tsánPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Tshâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá