Khôi-khí chú sién-tân
Liá-piên "Sîn-kâ-pô" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"星加坡" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.


Sîn-kâ-pô
'
Flag of Singapore.svg Coat of arms of Singapore.svg
Koet-khì Khì-ho
koet-kô: Majulah Singapura
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
LocationSingapore.png
sú-tû Sîn-kâ-pô
Chui-thai sàng-sṳ Sîn-kâ-pô
Mien-chit
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Yîn-vùn
ngìn-khiéu
mìn-chhu̍k Sîn-kâ-pô-ngìn
Chṳn-chhṳ vùn-fa
Koet-kâ liâng-thô-ngìn
Kîn-chi sṳ̍t-li̍t
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .sg
koet-chi thien-fa khî-ho +65

Sîn-kâ-pô Khiung-fò-koet (新加坡共和國) he Â-chû ke tû-sṳ koet-kâ, thèu-pái he Mâ-lòi-sî-â ke yit phu-fûn, heu-lòi thu̍k-li̍p, kîn-chi fat-thien yî-heu, liá-hâ he Â-chû ke yit ke Kîn-chi thai-koet.

Saint Andrew's Cathedral, Singapore 2.JPG

Muk-liu̍k

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn kón-khîPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Thí-yukPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá

Kiûn-sṳPhiên-siá