Khôi-khí chú sién-tân
Chhâm-siòng Hiông-kóng Hak-kâ-ngî pán-pún. / 參詳香港客家語版本
Yî-set-lie̍t
'
Flag of Israel.svg Emblem of Israel.svg
Koet-khì Khì-ho
koet-kô: Hatikvah
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
Israel in its region (pre 1967 territory).svg
sú-tû Yâ-lu-sat-lâng
Chui-thai sàng-sṳ Yâ-lu-sat-lâng
Mien-chit
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Hî-pak-lói-vùn
ngìn-khiéu
mìn-chhu̍k Yî-set-lie̍t-ngìn
Chṳn-chhṳ vùn-fa
chṳn-chhṳ thí-chṳ Kiûn-chṳn-fú
Koet-kâ liâng-thô-ngìn
Kîn-chi sṳ̍t-li̍t
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .il
koet-chi thien-fa khî-ho +972

Yî-set-lie̍t (以色列) he Â-chû yit-ke koet-kâ.

Muk-liu̍k

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Liâng-thú kiu-funPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn kón-khîPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Thí-yukPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá

Kiûn-sṳPhiên-siá