Hiông-kóng

Liá-piên "Hiông-kóng" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"香港" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.
Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet Hiông-kóng Thi̍t-phe̍t Hàng-chṳn-khî
中華人民共和國香港特別行政區
Hong Kong Special Administrative Region, the People's Republic of China
Flag of Hong Kong.svg
Regional Emblem of Hong Kong.svg
khì
Khì-ho
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
Hong Kong Location.svg
Hiông-kóng ke só-chhai.
sú-fú Chûng-sî-khî
Mien-chit
  • koet-thú mien-chit 1,105.6 km² sṳ-kie thi 180 miàng
sṳ̀-khî +8
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Ye̍t-ngî, Yîn-ngî
Thûng-yung ngî-ngièn Ye̍t-ngî
ngìn-khiéu
Chṳn-chhṳ vùn-fa
liâng-thô-ngìn


Kîn-chi sṳ̍t-li̍t
Kîm-pi tân-vi Hiông-kóng dollar
GDP (miàng-ngi sông ke) 2879 yi (2014 ngièn)
phìn-kiûn GDP (miàng-ngi sông ke) 39,800 (2014 ngièn)
HDI 0.540 (2010 ngièn)
Koet-kâ chṳ̂-liau
Koet-kâ thoi-ho HKG
koet-chi khî-khî suk-siá .hk
koet-chi thien-fa khî-ho +852

Hiông-kóng (香港) he Chûng-koet só hot ke thi̍t-phe̍t hàng-chṳn khî, vi chhu Hiông-kóng-tó, Kiú-liùng pan-tó, Sîn-kie nui-liu̍k thi-khî, yî-khi̍p lióng-pak liuk-sṳ̍p-ngi ke thai-séu tó chû-sṳ̀n. Pet-phu chiap Kóng-tûng-sén, nàm-mien he Chû-hói-sṳ. Kûng-ngièn-chhièn 214-ngièn, Hiông-kóng pûn Chhîn-chêu na̍p-ngi̍p Chûng-ngièn vòng-chêu pán thù. 1842-ngièn hí, sṳ̀n-vì Yîn-koet chhṳ̍t-mìn-thi khiûn 155-ngièn, khì-kiên yî 1941-ngièn 12-ngie̍t chṳ 1945-ngièn 8-ngie̍t chên pûn Ngit-pún Fòng-kiûn cham-liâng. Chhṳ̍t-chṳ 1997-ngièn 7-ngie̍t 1-ngit, Hiông-kóng Chú-khièn Yì-kâu Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet, thùng-sṳ̀, Hiông-kóng Thi̍t-phe̍t Hàng-chṳn-khî sṳ̀n li̍p, vì Chûng-koet lióng-ke thi̍t-phe̍t hàng-chṳn-khî chṳ̂-yit.

Thi-ngi-chhṳ Sṳ-kie Thai-chan heu, Hiông-kóng Kîn-chi lâu sa-fi khoai-suk fat-chán, sṳ̀n-vì "Â-chû si séu liùng" chṳ̂-yit. Hiông-kóng he Â-chû chhung-yeu ke kîm-yùng, fu̍k-vu khi̍p hòng-yun chûng-sîm. Hiông-kóng sa-fi liâm-kiet, chhṳ-ôn yù-liòng, kîn-chi chhṳ-yù, soi-chṳ kién-tân yî khi̍p vàn-san ke fap-li̍t chṳ-thu kien-chhiòn yì vùn-miàng yî-sṳ. Hiông-kóng chhai Chhiòn-khiù Kîm-yùng Chûng-sîm chṳ́ sú sông yit-chhṳ̍t miàng-lie̍t vì chhiòn-khiù thi-sâm thai kîm-yùng chûng-sîm, lièn-sa thi 20-ngièn tet-to chhiòn-khiù chui chhṳ-yù kîn-chi thí-hì phìn-kip vì Kîn-chi Chhṳ-yù Thu-chṳ́ -sú phài-miàng thi-yit. Hiông-kóng thùng-sṳ̀ vì chhiòn-khiù khì-chûng yit-sàng chui ôn-chhiòn, sâng-fa̍t súi-phìn kô fu-yi, fàn-yùng khi̍p ngìn-kiûn su-miang chui chhòng ke Koet-chi Thai-tû-fi, su yû Tûng-fông chṳ̂-chû, Mî-sṳ̍t thiên-thòng, Kèu-vu̍t thiên-thòng, Thûng-kám chṳ̂-tû lâu Tûng fông Màn-hâ-tun tén mî-yî, yúng-yû mî-li chong-kôn, puk-yèn liâu-fat yì-chhiâ khiûn-chhai tsí-chhak ke Kau-yâ Kûng-yèn. 2012-ngièn, Kîn-chi Ho̍k-ngìn phìn-sién Hiông-kóng vì "chhiòn-khiù chui nî-kî sàng-sṳ".

Li̍t-sṳ́編輯

Chhṳ-yèn thi-lî編輯

Kîn-chi編輯

Chṳn-chhṳ編輯

Vùn-fa編輯

Heung-kong Sin-kaai hai Heung-kong Hak-ka-ngien tsut-miang ge chi-gi-thi. Sin-kaai Thaai-phu yeu haau doh Hak-ka-ngien.

Sa-fi編輯