Khôi-khí chú sién-tân
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Countries of Europe siông-koân ke tóng-on.


Chṳ́ fûn-lui

Liá-chak fûn-lui yû 2-chak chṳ́ fûn-lui, hâ-poi lie̍t-chhut yí 2-chak.

H

L