Khôi-khí chú sién-tân
Liá-piên "Pí-li-sṳ̀" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"比利時" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.
Chhâm-siòng Hiông-kóng Hak-kâ-ngî pán-pún. / 參詳香港客家語版本
Pí-li-sṳ̀
'
Flag of Belgium.svg State Coat of Arms of Belgium.svg
Koet-khì Khì-ho
koet-kô: Eendracht maakt macht
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
Location Belgium EU Europe.png
sú-tû Brussels
Chui-thai sàng-sṳ Brussels
Mien-chit
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Fap-vùn
ngìn-khiéu
mìn-chhu̍k Pí-li-sṳ̀-ngìn
Chṳn-chhṳ vùn-fa
Koet-kâ liâng-thô-ngìn
Kîn-chi sṳ̍t-li̍t
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .be
koet-chi thien-fa khî-ho +32

Pí-li-sṳ̀ (比利時) he Êu-chû yit-ke koet-kâ.

Muk-liu̍k

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Liâng-thú kiu-funPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn kón-khîPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Thí-yukPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá

Kiûn-sṳPhiên-siá