Liá-piên "Hî-lia̍p" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"希臘" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.
Hî-lia̍p
'
Flag of Greece.svg Coat of arms of Greece.svg
Koet-khì Khì-ho
koet-kô: Put chhṳ-yù m̀-nèn sí
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
EU location GRE.png
sú-tû Ngâ-tién
Chui-thai sàng-sṳ Ngâ-tién
Mien-chit
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Hî-lia̍p-vùn
ngìn-khiéu
mìn-chhu̍k Hî-lia̍p-ngìn
Chṳn-chhṳ vùn-fa
Koet-kâ liâng-thô-ngìn
Kîn-chi sṳ̍t-li̍t
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .gr
koet-chi thien-fa khî-ho +30

Hî-lia̍p chhai-yî Êu-chû tûng-nàm-phu Pâ-ngì-kon pan-tó ke nàm-tôn. Liu̍k-thi sông pet-mien lâu Pó-kâ-li-â, Mâ-khì-tun yî-khi̍p Â-ngì-pâ-nì-â chiap-ngi̍p, tûng-phu chet lâu Thú-ngí-khì yû piên-kie, sî-nàm-lìm he Thi-chûng-hói. Hî-lia̍p phî yi-vi he sî-fông vùn-mìn ke fat-ngièn-thi, yúng-yû yû-kiú ke Li̍t-sṳ́, pin tui sâm-thai-chû ke li̍t-sṳ́ fat-chán yû ko chhung-thai yáng-hióng.

Muk-liu̍k

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Liá-phién Oi-khìm yèn-ngan ke thú-thi kien-chṳn liáu Êu-chû chui-chó ke lióng-thai vùn-mìn: Mí-nok-sṳ̂ vùn-mìn khi̍p Mâi-siak-nì vùn-mìn (Μυκηναϊκός πολιτισμός). Chṳ̂-heu Hî-lia̍p kîn-li̍t liáu yit-thon het-am sṳ̀-khì, chhṳ̍t-to kûng-ngièn-chhièn Pat-pak-ngièn sîn-ke Hî-lia̍p vùn-mìn ke tan-sên. Tông-sṳ̀ ke Hî-lia̍p sàng-pâng chhai Thi-chûng-hói yèn-ngan kien-li̍p-hí chhṳ-kí ke chhṳ̍t-mìn-thi, sṳ̀n-kûng-thi tí-khong Pô-sṳ̂-ngìn ke ngi̍p-chhîm, pin chui-chûng fat-chán chhut chhan-lan ke Hî-lia̍p vùn-fa.

Kú-sṳ̀-thoi ke Hî-lia̍p he yù kok sàng-sṳ chû-sṳ̀n ke sàng-pâng-chhṳ. Hî-lia̍p chên-kîn phî khì-thâ sàng-pâng Mâ-khì-tun liâng-thô. Chhai Â-li̍t-sân-tha sâm-sṳ ke liâng-thô hâ, Mâ-khì-tun vòng-koet me̍t-mòng liáu Pô-sṳ̂ Ti-koet, Hî-lia̍p vùn-fa sùi-tén chhòn-pô to Âi-khi̍p, Pâ-pí-lùn lâu Yin-thu thi-khî.

Thi-lîPhiên-siá

Liâng-thú kiu-funPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn kón-khîPhiên-siá

Hiën-Cyùng Fýk

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Thí-yukPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá

Kiûn-sṳPhiên-siá