1941-ngièn

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Thai-muk-pet Thi-chak-cho)