1901-ngièn tsṳ 1900-ngièn tsṳ ke liá yit-thon khì-kiên pûn tshṳ̂n-tso 20 Sṳ-ki. Liá-thon sṳ̀-kiên chui lin-ngìn tshṳ̂m-khiet ke ki-yit he lióng-tshṳ sṳ-kie thai-tsan, Lâng-tsan yî-khi̍p tî-sṳt pau-tsà. Tshai liá sṳ-ki, yáng-hióng ngìn chui tshṳ̂m-yén ke he Khiung-sán chú-ngi tui Chṳ̂-pún chú-ngi ke thiâu-tsan.