Khôi-khí chú sién-tân

Muk-liu̍k

1-ngie̍t 16-ngit he Gregorius La̍k-fap ngièn tî-tú ke thi 16 ngit , lì ngièn-mî hàn-yû 349 ngit (yùn-ngièn 350 ngit).

ChietPhiên-siá

  • Mî-koet: koet-kâ chûng-kau chhṳ-yù-ngit

Sṳ-khienPhiên-siá

Chhut-sePhiên-siá

Phiên-siá