Khôi-khí chú sién-tân

Muk-liu̍k

5-ngie̍t 19-ngit he Gregorius La̍k-fap ngièn tî-tú ke thi 139 ngit (yùn-ngièn thi 140 ngit), lì ngièn-mî hàn-yû 226 ngit .

ChietPhiên-siá

Sṳ-khienPhiên-siá

Chhut-sePhiên-siá

  • 1928-ngièn: Pol Pot (1998-ngièn sí)

Phiên-siá