Si-chhôn-sén

Liá-piên "Si-chhôn-sén" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"四川省" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.

Si-chhôn-sén (四川省) he Chûng-koet sî-nàm thi-khî ke yit-ke sén-fun, sén-fi he Sàng-tû-sṳ. Si-chhôn li̍t-sṳ́ yû-kiú, vu̍t-sán fûng-fu, fûng-kông mî-li.

Si-chhôn
Si-chhôn
Si-chhôn
Si-chhôn

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hàng-chṳn-khî編輯

Kîn-tsi編輯

Ngìn-khiéu編輯

Ngî-ngièn編輯

Chûng-kau編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Chhâm-kháu Vùn-hien編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet編輯