Liá-piên "Si-chhôn-sén" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"四川省" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.

Si-chhôn-sén (四川省) he Chûng-koet sî-nàm thi-khî ke yit-ke sén-fun, sén-fi he Sàng-tû-sṳ. Si-chhôn li̍t-sṳ́ yû-kiú, vu̍t-sán fûng-fu, fûng-kông mî-li.

Si-chhôn
Si-chhôn
Si-chhôn
Si-chhôn

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Thi-lî phiên-siá

Hàng-chṳn-khî phiên-siá

Kîn-tsi phiên-siá

Ngìn-khiéu phiên-siá

Ngî-ngièn phiên-siá

Chûng-kau phiên-siá

Vùn-fa phiên-siá

Kau-yuk phiên-siá

Chhâm-kháu Vùn-hien phiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kiet phiên-siá