Nàm-chhûng-sṳ (南充市) he Chûng-koet Si-chhôn‎-sén tûng-pet-phu só kôn-hot ke Thi-kip-sṳ. Chúng mien-chit 12,479 phìn-fông chhiên-mí, 2006-ngièn ngìn-khiéu 7,330,000-ngìn.

Nàm-chhûng-sṳ ke vi-é.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Ngî-ngiènPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Chhâm-kháu Vùn-hienPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá