Nàm-chhûng-sṳ (南充市) he Chûng-koet Si-chhôn‎-sén tûng-pet-phu só kôn-hot ke Thi-kip-sṳ. Chúng mien-chit 12,479 phìn-fông chhiên-mí, 2006-ngièn ngìn-khiéu 7,330,000-ngìn.

Nàm-chhûng-sṳ ke vi-é.

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Thi-lî phiên-siá

Kîn-chi phiên-siá

Ngìn-khiéu phiên-siá

Ngî-ngièn phiên-siá

Chûng-kau phiên-siá

Vùn-fa phiên-siá

Kau-yuk phiên-siá

Chhâm-kháu Vùn-hien phiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kiet phiên-siá