Liòng-sân Yì-chhu̍k Chhṳ-chhṳ-chû

Liòng-sân Yì-chhu̍k Chhṳ-chhṳ-chû(Yî-ngî: ꆃꎭꆈꌠꊨꏦꏱꅉꍏ) he Si-chhôn-sén ke Chhṳ-chhṳ-chû, vi yî Si-chhôn-sén sî-nàm-phu, chû-fú Sî-chhông-sṳ. Liòng-sân he Chûng-koet séu-sú mìn-chhu̍k thi-khî kîn-chi fat-chán kha-hó ke thi-fông chṳ̂-yit.

Liòng-sân Yì-chhu̍k Chhṳ-chhṳ-chû ke vi-é.

Liòng-sân chhut-sán phìn-kó, sa̍k-liû, kâm-chà tén kîn-chi chok-vu̍t, phín-chṳt lâu khiéu-mi fî-sòng hó.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Ngî-ngiènPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Chhâm-kháu Vùn-hienPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá