Liòng-sân Yì-chhu̍k Chhṳ-chhṳ-chû

Liòng-sân Yì-chhu̍k Chhṳ-chhṳ-chû(Yî-ngî: ꆃꎭꆈꌠꊨꏦꏱꅉꍏ) he Si-chhôn-sén ke Chhṳ-chhṳ-chû, vi yî Si-chhôn-sén sî-nàm-phu, chû-fú Sî-chhông-sṳ. Liòng-sân he Chûng-koet séu-sú mìn-chhu̍k thi-khî kîn-chi fat-chán kha-hó ke thi-fông chṳ̂-yit.

Liòng-sân Yì-chhu̍k Chhṳ-chhṳ-chû ke vi-é.

Liòng-sân chhut-sán phìn-kó, sa̍k-liû, kâm-chà tén kîn-chi chok-vu̍t, phín-chṳt lâu khiéu-mi fî-sòng hó.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Kîn-chi編輯

Ngìn-khiéu編輯

Ngî-ngièn編輯

Chûng-kau編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Chhâm-kháu Vùn-hien編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet編輯