Ngì-pîn-sṳ (宜賓市, Si-chhôn‎-fa: ȵi2bin1; Koet-chi Yîm-phiêu: [ȵi21pin55]), vi-yî Chûng-koet Si-chhôn‎-sén Chûng-nàm-phu. Mien-chit 13,283 phìn-fông kûng-lî, chúng ngìn-khiéu 5,040,800-ngìn.

Ngì-pîn-sṳ ke vi-é.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Ngî-ngiènPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Chhâm-kháu Vùn-hienPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá