Ngì-pîn-sṳ

Ngì-pîn-sṳ (宜賓市, Si-chhôn‎-fa: ȵi2bin1; Koet-chi Yîm-phiêu: [ȵi21pin55]), vi-yî Chûng-koet Si-chhôn‎-sén Chûng-nàm-phu. Mien-chit 13,283 phìn-fông kûng-lî, chúng ngìn-khiéu 5,040,800-ngìn.

Ngì-pîn-sṳ ke vi-é.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Kîn-chi編輯

Ngìn-khiéu編輯

Ngî-ngièn編輯

Chûng-kau編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Chhâm-kháu Vùn-hien編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet編輯