Chṳ̂-yòng-sṳ (資陽市), he Si-chhôn-sén ke yit-ke Thi-kip-sṳ, puk-yèn mien-chit 7,962.56 phìn-fông kûng-lî, Sàng-khî mien-chit 37.5 phìn-fông kûng-lî, chúng ngìn-khiéu 4,932,187.

Chṳ̂-yòng-sṳ ke vi-é.
Chṳ̂-yòng-sṳ.

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Thi-lî phiên-siá

Kîn-chi phiên-siá

Ngìn-khiéu phiên-siá

Ngî-ngièn phiên-siá

Chûng-kau phiên-siá

Vùn-fa phiên-siá

Kau-yuk phiên-siá

Chhâm-kháu Vùn-hien phiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kiet phiên-siá