Chṳ̂-yòng-sṳ (資陽市), he Si-chhôn-sén ke yit-ke Thi-kip-sṳ, puk-yèn mien-chit 7,962.56 phìn-fông kûng-lî, Sàng-khî mien-chit 37.5 phìn-fông kûng-lî, chúng ngìn-khiéu 4,932,187.

Chṳ̂-yòng-sṳ ke vi-é.
Chṳ̂-yòng-sṳ.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Ngî-ngiènPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Chhâm-kháu Vùn-hienPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá