Kóng-ôn-sṳ

Kóng-ôn-sṳ (廣安市), vi-yî Chûng-koet Si-chhôn‎-sén tûng-pet-phu. Mien-chit 6,344 phìn-fông chhiên-mí, 2010-ngièn chúng ngìn-khiéu 4,662,000-ngìn.

Kóng-ôn-sṳ ke vi-é.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Kîn-chi編輯

Ngìn-khiéu編輯

Ngî-ngièn編輯

Chûng-kau編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Chhâm-kháu Vùn-hien編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet編輯