Kóng-ôn-sṳ (廣安市), vi-yî Chûng-koet Si-chhôn‎-sén tûng-pet-phu. Mien-chit 6,344 phìn-fông chhiên-mí, 2010-ngièn chúng ngìn-khiéu 4,662,000-ngìn.

Kóng-ôn-sṳ ke vi-é.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Ngî-ngiènPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Chhâm-kháu Vùn-hienPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá