Súi-nèn-sṳ (遂寧市, Si-chhôn-fa piang-yîm: Xu4nin2; koet-chi yîm-phêu: [ɕy24nin21])he Chûng-koet Si-chhôn‎-sén hâ-hot ke yit-ke thi-kip-sṳ, chhai Si-chhôn‎ Phùn-thi chûng-phu. Puk-yèn mien-chit 5323.85 phìn-fông chhiên-mí, sàng-sṳ kien-sṳ̀n-khî mien-chit 52 phìn-fông chhiên-mí. 2011-ngièn tái chúng ngìn-khiéu 384.00 van-ngìn, khì-chûng sṳ-sàng-khî sàng-sṳ ngìn-khiéu 62 van-ngìn.

Súi-nèn-sṳ.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Ngî-ngiènPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Tshâm-kháu Vùn-hienPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá