Pâ-chûng-sṳ (巴中市), he Chûng-koet Si-chhôn-sén Hâ-hot ke yit-ke Thi-kip-sṳ, vi-yî Si-chhôn-sén tûng-pet-phu. Mien-chit 12,325 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 3,980,000-ngìn.

Pâ-chûng-sṳ ke vi-é.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Ngî-ngiènPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Chhâm-kháu Vùn-hienPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá