Ngawa Chhòng-chhu̍k Kiông-chhu̍k Chhṳ-chhṳ-chû

Ngawa Chhòng-chhu̍k Kiông-chhu̍k Chhṳ-chhṳ-chû (Chhòng-ngî: རྔ་བ་བོད་རིགས་ཆའང་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་, Chong-ngî piâng-yîm: Ngawa Poirig Qangrig Ranggyong Kü), kién-chhṳ̂n Ngawa-chû, he Si-chhôn-sén ke yit-ke Chhṳ-chhṳ-chû, yî Séu-sú mìn-chhu̍k vì chú-yeu ngìn-khiéu. Vi-yî Si-chhôn sî-pet-phu, lâu Chhiâng-hói, Kâm-sok kâu-kie chhú, mien-chit 83,426 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 81.3 van (1999-ngièn). Chhiòn Chhṳ-chhṳ-chû yî kô hói-pha̍t sân-khî vì-chú. Chû chṳn-fú chu Barkam-sṳ. Khì pet-phu chhòn-thúng sông su̍k-yî Amdo thi-khî, sî-phu Kîm-chhôn-yen, Séu-kîm-yen chhòn-thúng sông su̍k-yî không-khî.

Ngawa Chhòng-chhu̍k Kiông-chhu̍k Chhṳ-chhṳ-chû ke vi-é.
Ngawa Chhòng-chhu̍k Kiông-chhu̍k Chhṳ-chhṳ-chû.
Ngawa Chhòng-chhu̍k Kiông-chhu̍k Chhṳ-chhṳ-chû.
Ngawa Chhòng-chhu̍k Kiông-chhu̍k Chhṳ-chhṳ-chû.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Ngî-ngiènPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Chhâm-kháu Vùn-hienPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá