Ngâ-ôn-sṳ

Ngâ-ôn-sṳ (雅安市) vi-yî Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet Si-chhôn-sén chûng-nàm-phu, thi-chhú Si-chhôn Phùn-thi sî-nàm-piên yèn ke Chhiâng-yî-kông chûng yù thi-khî, su yû "Chhôn Sî Yen Hèu" (川西咽喉) , "Sî-chhông mùn-fu" khi̍p "mìn-chhu̍k chéu-lòng" chṳ̂-chhṳ̂n. He séu-sú mìn-chhu̍k chhi-kî-thi lâu fûng-kín sṳn-thi.

Ngâ-ôn-sṳ ke vi-é.
Ngâ-ôn-sṳ.
Ngâ-ôn-sṳ.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Kîn-chi編輯

Ngìn-khiéu編輯

Ngî-ngièn編輯

Chûng-kau編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Chhâm-kháu Vùn-hien編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet編輯