Tha̍t-chû-sṳ (達州市), he Chûng-koet Si-chhôn-sén tûng-pet-phu Hâ-hot ke yit-ke Thi-kip-sṳ. He Chhôn, Sham, Yî kiet-ha̍p phu ke thai sàng-sṳ, kîn-chi fa̍t chhiok, liù-thûng ngìn-khiéu thai. Tha̍t-chû he Si-chhôn sén ngìn-khiéu, Nùng-ngia̍p thai sṳ, chhôn tûng-pet kûng-ngia̍p kî-thi, yû "Chhôn Tûng Mìn Chû" (川東明珠), "Chûng-koet Hì Tû" (氣都) 」, "pâ ngìn ku lî" (巴人故里) chṳ̂ mî-yî. Pûn phìn vì "Si-chhôn-sén yèn-lìm sàng-sṳ", "Si-chhôn-sén fàn-pó mù-fam sang". Chúng mien-chit 16,600 phìn-fông kûng-lî, 1999-ngièn ngìn-khiéu 6,380,000-ngìn.

Tha̍t-chû-sṳ ke vi-é.

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Thi-lî phiên-siá

Kîn-chi phiên-siá

Ngìn-khiéu phiên-siá

Ngî-ngièn phiên-siá

Chûng-kau phiên-siá

Vùn-fa phiên-siá

Kau-yuk phiên-siá

Chhâm-kháu Vùn-hien phiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kiet phiên-siá