Mì-sân-sṳ (眉山市, Si-chhôn‎ fa: Mi2san1Koet-chi Yîm-phiêu[mi2155])he Chûng-koet Si-chhôn‎-sén chûng-phu só kôn-hot ke Thi-kip-sṳ. Chúng mien-chit 7,186 phìn-fông chhiên-mí, 2002-ngièn ngìn-khiéu 3,460,000-ngìn.

Mì-sân-sṳ ke vi-é.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Ngî-ngiènPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Chhâm-kháu Vùn-hienPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá