Sṳ̀n-tû-sṳ

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Sàng-tû-sṳ)

Sṳ̀n-tû-sṳ (成都市, Si-chhôn-fa: Céndūsì), he Chûng-koet Si-chhôn-sén sén-fi, vi fu sén-kip sàng-sṳ. Sṳ̀n-tû-sṳ chhai Si-chhôn-sén chûng-phu.

Sṳ̀n-tû-sṳ.

Li̍t-sṳ́

phiên-siá

Hàng-chṳn-khî

phiên-siá

Ngìn-khiéu

phiên-siá

Ngî-ngièn

phiên-siá

Chûng-kau

phiên-siá

Chhâm-kháu Vùn-hien

phiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kiet

phiên-siá