Nui-kông-sṳ (内江市, Si-chhôn-fa piang-yîm: Nui4jiang1koet-chi yîm-phêu: [nuei213tɕiaŋ55) he Chûng-koet Si-chhôn‎-sén hâ-hot ke yit-ke thi-kip-sṳ, chhai Si-chhôn‎ Phùn-thi tûng-nàm-phu. Puk-yèn mien-chit 5386 phìn-fông chhiên-mí, chúng ngìn-khiéu 420-van. Nui-kông-sṳ he Si-chhôn‎ liòng-sṳ̍t lâu kîn-chi chok-vu̍t chú-yeu sên-sán khî chṳ̂-yit; yîn-vi kâng-chung Chà (蔗), chṳ-chok Thông li̍t-sṳ́ yû-kiú, pûn chhṳ̂n-cho “thiàm-sàng”.

Nui-kông-sṳ.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Ngî-ngiènPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Tshâm-kháu Vùn-hienPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá