Sṳ̀n-tû-sṳ (成都市, Si-chhôn-fa: Céndūsì), he Chûng-koet Si-chhôn-sén sén-fi, vi fu sén-kip sàng-sṳ. Sṳ̀n-tû-sṳ chhai Si-chhôn-sén chûng-phu.

Sṳ̀n-tû-sṳ.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hàng-chṳn-khîPhiên-siá

Kîn-tsiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Ngî-ngiènPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Chhâm-kháu Vùn-hienPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá