2016-ngièn

2016-ngièn he yun-ngièn, ngièn-tàn he lî-pai-ńg.

Sṳ-ki: 20 sṳ-ki 21 sṳ-ki 22 sṳ-ki
Ngièn-thoi: 1980 ngièn-thoi 1990 ngièn-thoi
2000 ngièn-thoi 2010 ngièn-thoi 2020 ngièn-thoi
2030 ngièn-thoi 2040 ngièn-thoi
Ngièn: 2011-ngièn 2012-ngièn 2013-ngièn 2014-ngièn
2015-ngièn 2016-ngièn 2017-ngièn
2018-ngièn 2019-ngièn 2020-ngièn 2021-ngièn
Ngièn-ho: Mìn-koet 105 ngièn


Thai sṳ-khien編輯

Chhut-se ke ngìn編輯

Ko-sṳ̂n ke ngìn編輯

Chiet-khiang編輯