À-me-li-khá-chû(亞美利加洲), kién-chhṳ̂n Mî-chû(美洲) he chhai-yî sî-pan-khiù ke chû, cho-tet fûn-vì Pet Mî-chû lâu Nàm Mî-chû.

Mî-chû

Thi-khî phiên-siá

Yî-ha lie̍t-chhut Mî-chû só-yû koet-kâ lâu thi-khî.

Koet-kâ phiên-siá

Pet Mî-chû phiên-siá

Nàm Mî-chû phiên-siá

Fu-su̍k-thi phiên-siá

Pet Mî-chû phiên-siá

Nàm Mî-chû phiên-siá