Khôi-khí chú sién-tân
Liá-piên "Kâ-nâ-thai" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"加拿大" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.


Kâ-nâ-thai
'
Flag of Canada.svg Coat of arms of Canada rendition.svg
Koet-khì Khì-ho
koet-kâ kiet-ngièn:Chhiùng hói-to-hói
koet-kô: Oh! Kâ-nâ-thai
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
Canada-census layout.png
sú-tû Ottawa
Chui-thai sàng-sṳ Toronto
Mien-chit
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Yîn-vùn, Fap-vùn
ngìn-khiéu
mìn-chhu̍k Kâ-nâ-thai-ngìn
Chṳn-chhṳ vùn-fa
chṳn-chhṳ thí-chṳ Chhṳ-yù Mìn-chú-chṳ
Koet-kâ liâng-thô-ngìn
Kîn-chi sṳ̍t-li̍t
Kîm-pi tân-vi Kâ-nâ-thai Ngièn
GDP (miàng-ngi sông ke) 1.165 Van-yi ({{{GDP ngièn}}} ngièn)
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .ca
koet-chi thien-fa khî-ho +1

Kâ-nâ-thai (加拿大, Yîn-vùn: Canada) he Pet Mî-chû chui pet-phu ke yit-ke koet-kâ, sî-tí Thai-phìn-yòng, tûng chṳ Thai-sî-yòng, pet to Pet-pên-yòng, liâng-thú chú-chông chhṳ̍t-to Pet-khi̍t. Kâ-nâ-thai tûng-pet-fông lâu Tân-ma̍k liâng-thi Greenland siong mong,nàm-fông khi̍p sî-pet-fông lâu Mî-koet chiap, piên-kie chhòng-tha̍t 8892 Kûng-lî, he chhiòn sṳ-kie chui chhiòn mò sat-fòng kie. Kâ-nâ-thai yù sṳ̍p-ke sén lâu sâm-ke thi-khî chû-sṳ̀n, sú-tû vi Ottawa.

Mien-chit sông lòi kóng, Kâ-nâ-thai he sṳ-kie ke thi-ngi thai koet, ngìn-khiéu chúng-khiung chṳ́-yû sâm-chhiên lióng-pak van kî-mìn. Kâ-nâ-thai he yû hien-thoi kûng-ngia̍p khi̍p khô-kî súi-chún ke fat-tha̍t koet-kâ.

Muk-liu̍k

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Liâng-thú kiu-funPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn kón-khîPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Thí-yukPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá

Kiûn-sṳPhiên-siá