Nàm Mî-chû

Liá-piên "Nàm Mî-chû" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"南美洲" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.

Nàm Mî-chû (南美洲) vi-chhu nàm-pan-khiù, sî-lìm nàm Thai-phìn-yòng, tûng-mien chet-he Thai-sî-yòng, pet-mien he Caribe-hói. Nàm Mî-chû he mî-chû thai-liu̍k nàm-mien ke yit-phu-fun, sî-mien yû hói-pha̍t su-chhiên-mí ke Andes sân-ma̍k, tûng-hiong chú-yeu he phìn-ngièn, pâu-hàm Amazon-hò sêm-lìm.

Nàm Mî-chû
South America satellite orthographic.jpg

Nàm Mî-chû mien-chit tha̍t 17,840,000 phiàng-fông kûng-lî, cham Thi-khiù péu-mien ke 3.5%. Chhṳ̍t-to 2005-ngièn, Nàm Mî-chû ngìn-khiéu yí-kîn yû 371,000,000, sṳ-kie phài-miàng thi-ńg.

Koet-kâ編輯

Yî-ha lie̍t-chhut Nàm Mî-chû só-yû koet-kâ lâu thi-khî:

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Liâng-thú kiu-fun編輯

Kîn-chi編輯

Chṳn-chhṳ編輯

Hàng-chṳn kón-khî編輯

Ngìn-khiéu編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Thí-yuk編輯

Chhâm-siòng編輯

Chûng-kau編輯

Kiûn-sṳ編輯