Guadeloupe, khiùn-tó vi-yî Séu Antilles Khiùn-tó chûng-phu, tûng Caribe-hói sông. Mien-chit 1630 phìn-fông kûng-lî, fûn-chhut Saint-Martin, Saint-Barthélemy chṳ̂-chhièn, mien-chit 1705 phìn-fông kûng-lî. Guadeloupe Sú-fú vì Basse-Terre.

Guadeloupe .
Guadeloupe Vûn-chông.
Guadeloupe .
Guadeloupe .
Guadeloupe .

Guadeloupe he Fap-koet ke Hói-ngoi-sén. Lâu khì-thâ hói-ngoi sén yit-ngióng, Guadeloupe ya-he Fap-koet 26 ke Thai-khî chûng ke yit-yèn (chok-vì Fap-koet ke hói-ngoi Thai-khî) lâu Fap-koet cháng-thí ke yit phu-fûn. Chok-vì Fap-koet ke yit phu-fûn, Kôa-tet-lò-phú ya-he Êu-mèn lâu Êu-ngièn-khî ke yit phu-fûn, ku-só, khì liù-thûng fo-pì he Êu-ngièn. Guadeloupe pûn fùi chṳ chhai só-yû ke Êu-ngièn chṳ́ -pì sông ke poi mien tái phu. Yèn-yì Schengen Kûng-yok sa mò hâm-koi Guadeloupe. Khiûn sú-sṳ̍p-ngièn lòi lî-yû ngia̍p sṳ́ Guadeloupe kîn-chi su-yit. Guadeloupe Thai-khî Hâ-hot yit-ke sén, chit Guadeloupe sén. Ngìn-khiéu yok 392,046 (2002-ngièn).

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Kín-tiámPhiên-siá

Sa-fiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Chhâm-kháu chṳ̂-liauPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiapPhiên-siá

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Guadeloupe siông-koân ke tóng-on.