Súi-sên (fù-ho: ☿; Yîn-ngî: Mercury, Là-tên-ngî: Mercurius), he Thai-yòng-hi ke pat-thai Hàng-sên chûng chui-séu lâu chui kho-khiûn Ngit-thèu ke Hàng-sên, than yû Pat-thai Hàng-sên chûng chui-thai ke lì-sîm-sut, Kwuí-tho chû-khì he 87.969 Thi-khiù ngit. Chhiùng Thi-khiù sông khon, kì thai-yok 116 thiên chó-yu lâu Thi-khiù fi-ha̍p yit-chhṳ, kûng-chón suk-thu yén-yén chhêu-ko Thai-yòng-hì ke khì-thâ Sên-khiù. Súi-sên ke khoai-suk yun-thûng sṳ́ kì chhai Lò-mâ sṳ̀n-fa chûng pûn chhṳ̂n-vì Me̍t-khiu-li (Mercury). Yù yî Thai-hì-chhèn khi̍t vì hî-pho̍k, mò-fap yû-háu pó-chhùn ngie̍t-liòng, Súi-sên péu-mien chu-ya vûn-chhâ khi̍t-thai. Pha̍k-thiên sṳ̀ chhak-tho thi-khî vûn-thu khó tha̍t 430°C, ya-kiên cho-tet kong chṳ -170°C. Khi̍t khî hì-vûn chet chûng-ngièn vì-chhṳ̀ chhai -170°C yî-hâ. Súi-sên ke tshu̍k-chhín-chhià he Thai-yòng-hì só-yû Hàng-sên chûng chui-séu ke (thai-yok 1⁄30 thu), than kì yû chui-thai ke Kwuí-tho Phiên-sîm-sut. Súi-sên chhai yén-ngit tiám ke khî-lì thai-yok he chhai khiûn-ngit tiám ke 1.5 phi. Súi-sên péu-mien chhûng-mân liáu thai-thai séu-séu ke hâng-hie̍t.

Súi-sên.
Súi-sên fàn-tîn ngit-thèu.
Thai-yòng-hi
Hèn-sên: Ngit-thèu
Hàng-sên: Súi-sên · Kîm-sên · Thi-khiù · Fó-sên · Muk-sên ·
Thú-sên · Thiên-vòng-sên · Hói-vòng-sên
Ái-hàng-sên: Ceres · Mèn-vòng-sên · Haumea · Makemake · Eris
Ví-sên: Ngie̍t-khiù· Fó-sên ke · Muk-sên ke · Thú-sên ke ·
Thiên-vòng-sên ke · Hói-vòng-sên ke
So-pá-sên: Halley So-pá-sên · Encke So-pá-sên
Khì-thâ: Séu-hàng-sên-tai· Kuiper-tai · Scattered disc · Oort-yùn