Thai-yòng-hi (太陽系, Yîn-ngî: Solar system) he yî Thai-yòng chok-vì chûng-sîm, lâu só-yû su-tó Thai-yòng ke chhûng-li̍t yok-suk thiên-thí ke si̍p-ha̍p thí: pat-khò Hàng-sên, chṳ-séu yit-pak liuk-sṳ̍p-ńg khò ke ví-sên, ńg-khò yí-kîn phièn-ngin chhut-lòi ke Ái-hàng-sên lâu vù-su ke Thai-yòng-hi séu thiên-thí. Séu thiên-thí pâu-koat Séu hàng-sên, Kú-pak-tai ke thiên-thí, Fùi-sên lâu Sên-chi chhṳ̀n-âi.

Thai-yòng-hi ke chú-yeu sṳ̀n-yèn: hói-vòng-sên, thiên-vòng-sên, thú-sên, muk-sên, Séu-hàng Sên-tai, Thai-yòng, súi-sên, kîm-sên, thi-khiù lâu ngie̍t-khiù, fó-sên, chhai chó-piên cho-tet khon-kien yit-khò Fùi-sên.

Kóng-ngi sông, Thai-yòng-hi ke liâng-vet pâu-koat Thai-yòng, si-khò lui-thi ke Nui-hàng-sên, yù tô-chúng séu ngâm-sa̍k chû-sṳ̀n ke Séu-hàng Sên-tai, si-khò chhûng-mân hi-thí ke ki-thai Ngoi hàng-sên, chhûng-mân pên-tung séu ngâm-sa̍k, pûn chhṳ̂n-cho Kú-pak-tai ke thi-ngi ke Séu thiên-thí khî. Chhai Kú-pak-tai chṳ̂-ngoi hàn-yû Vòng-tho Lì-san Phàn-mien lâu Thai-yòng-khiên, yî-khi̍p su̍k-yî ká-sat ke êu-thi̍t-yùn.

On-cheu Thai-yòng ke khî-lì, Thai-yòng-hi nui ke Hàng-sên chhṳ-si he súi-sên, kîm-sên, thi-khiù, fó-sên, muk-sên, thú-sên, thiên-vòng-sên lâu hói-vòng-sên. Pat-khò hàng-sên chûng ke liuk-khò yû thiên-yèn ke ví-sên fàn-lau.

Miàng-chhṳ̀ kié-sṳt

phiên-siá

Khái-shu̍t lâu kiet-kèu

phiên-siá

Hìn-sàng lâu yên-fa

phiên-siá

Nui Thai-yòng-hi

phiên-siá

Chûng Thai-yòng-hi

phiên-siá

Ngoi Thai-yòng-hi

phiên-siá

Chui-yén ke khî-vet

phiên-siá

Ngiên-kiu Thai-yòng-hi

phiên-siá

Khì-thâ Hàng-sên-hi

phiên-siá

Khì-thâ chṳ̂-liau

phiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hien

phiên-siá

Chhâm-siòng

phiên-siá

Ngoi-phulièn-kiet

phiên-siá