Ngie̍t-khiù (月球; fù-ho: ☾) siu̍k-chhṳ̂n Ngiėt-kông (月光 moonlight) fe̍t-chá Ngie̍t-fâ-kông (月華光) — he Thi-khiù vì-yit ke Thiên-yèn Ví-sên, he Thai-yòng-hi chûng thi-ńg thai ke Ví-sên.

Ngie̍t-khiù.
Thai-yòng-hi
Hèn-sên: Ngit-thèu
Hàng-sên: Súi-sên · Kîm-sên · Thi-khiù · Fó-sên · Muk-sên ·
Thú-sên · Thiên-vòng-sên · Hói-vòng-sên
Ái-hàng-sên: Ceres · Mèn-vòng-sên · Haumea · Makemake · Eris
Ví-sên: Ngie̍t-khiù· Fó-sên ke · Muk-sên ke · Thú-sên ke ·
Thiên-vòng-sên ke · Hói-vòng-sên ke
So-pá-sên: Halley So-pá-sên · Encke So-pá-sên
Khì-thâ: Séu-hàng-sên-tai· Kuiper-tai · Scattered disc · Oort-yùn