Kîm-sên (fù-ho: ♀; Yîn-ngî, Là-tên-ngî: Venus), he Thai-yòng-hi Pat-thai Hàng-sên chṳ̂-yit, on-lì Thai-yòng yù khiûn khi̍p yén ke chhṳ sì phài-lie̍t-vì thi-ngi khò. Chhai Chûng-koet kú-thoi-chhṳ̂n-vì Thai-pha̍k, nang-ngoi chó-sṳ̀n chhut-hien-chhai tûng-fông chhṳ̂n Khí-mìn, vân-sông chhut-hien-chhai Sî-fông chhṳ̂n Chhòng-kang. Kûng-chón-chû-khì he 224.71 Thi-khiù ngit. Ya khûng-chûng liong-thu kiùn chhṳ yî Ngie̍t-khiù, phài thi-ngi, kám-kok sông, Kîm-sên chhai Ngit-chhut sau-chhièn fe̍t-chá Ngit-lo̍k sau-heu he chui mìn-liong ke sṳ̀-khat.

Kîm-sên.
Thai-yòng-hi
Hèn-sên: Ngit-thèu
Hàng-sên: Súi-sên · Kîm-sên · Thi-khiù · Fó-sên · Muk-sên ·
Thú-sên · Thiên-vòng-sên · Hói-vòng-sên
Ái-hàng-sên: Ceres · Mèn-vòng-sên · Haumea · Makemake · Eris
Ví-sên: Ngie̍t-khiù· Fó-sên ke · Muk-sên ke · Thú-sên ke ·
Thiên-vòng-sên ke · Hói-vòng-sên ke
So-pá-sên: Halley So-pá-sên · Encke So-pá-sên
Khì-thâ: Séu-hàng-sên-tai· Kuiper-tai · Scattered disc · Oort-yùn