Muk-sên (木星; Yîn-ngî: Jupiter, fù-ho: ♃) he Thai-yòng-hi chhiùng nui-hiong-ngoi ke thi-ńg-khò Hàng-sên, yi̍t vì Thai-yòng-hi chûng thí-chit chui-thai, chhṳ-chón chui-khoai ke Hàng-sên. Kì ke chṳt-liòng vì Thai-yòng ke chhiên fûn chṳ̂-yit, than vì Thai-yòng-hi chûng khì-thâ Hàng-sên chṳt-liòng chúng-fò ke 2.5 phi. Muk-sên lâu Thú-sên, Thiên-vòng-sên, Hói-vòng-sên kai-su̍k Hì-thí Hàng-sên, yîn-chhṳ́ si-chá yu ha̍p-chhṳ̂n Lui-muk Hàng-sên.

Muk-sên ke chhái-set yáng-chhiong.
Liá pho-khôi-thù hién-sṳ Muk-sên nui-phu ke mù-hîn.
Thai-yòng-hi
Hèn-sên: Ngit-thèu
Hàng-sên: Súi-sên · Kîm-sên · Thi-khiù · Fó-sên · Muk-sên ·
Thú-sên · Thiên-vòng-sên · Hói-vòng-sên
Ái-hàng-sên: Ceres · Mèn-vòng-sên · Haumea · Makemake · Eris
Ví-sên: Ngie̍t-khiù· Fó-sên ke · Muk-sên ke · Thú-sên ke ·
Thiên-vòng-sên ke · Hói-vòng-sên ke
So-pá-sên: Halley So-pá-sên · Encke So-pá-sên
Khì-thâ: Séu-hàng-sên-tai· Kuiper-tai · Scattered disc · Oort-yùn