Liá-piên "Yîn-ngî" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"英文" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.


Yîn-ngî
EN ISO 639-1

Yînngî Yînvùnthailiu̍mìne Ngan ngìnó k ke ngiènpin thûngko Yîoet ke hṳ̍mìn fa̍tthung chto sṳkie kthi.ní yî nvokvì mûngî ke ngìn-su kie-sonYvùn khó-nèn he sṳkie sông thisâm thai ngî-ngièn, than kí he sṳ-kie sông chui kóng thingi ngîngnônióngke sṳki lâu chhai liângiên thivósṳ́ Yùn sṳ̀nvì yitcúng koetchiîngnvùn he kûngchokgîngièn chṳ̂yit.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Lui-phe̍tPhiên-siá

Thi-lî fûn-phuPhiên-siá

Fông-ngiènPhiên-siá

Ngî-yîmPhiên-siá

Vùn-fapPhiên-siá

Kî-pún Chhṳ̀-kiPhiên-siá

Chu-sṳtPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Yîn-ngî Wikipedia