Hàng-sên (Yîn-ngî: Planet, Là-tên-ngî: Planeta), thûng-sòng chṳ́ chhṳ-sṳ̂n put fat-kông, fàn-tîn chho̍k hèn-sên ke thiên-thí. Khì kûng-chón fông-hiong sòng lâu só tîn-hèn-sên ke chhṳ-chón fông-hiong siông-thùng. Yit-pân lòi-kóng Hàng-sên sî khí-yû yit-thin chṳt-liòng, hàng-sên ke chṳt-liòng yeu chiuk-kèu ke thai chhiâ khiûn-sṳ yî yèn-khiù-chhong, chhṳ-sṳ̂n put-nèn chhiong hèn-sên nâ-ngióng fat-sâng fu̍t-chhi-pien fán-yin. 2007-ngièn 5-ngie̍t, Mà-sat-chû-set Lî-kûng Ho̍k-yen yit-chû Thai-khûng khô-ho̍k ngièn-kiu chhui fat-hien liáu yí-tî chui-ngie̍t ke hàng-sên (ngiap-shì 2040 thu).

Hàng-sên.